مقاله اثر مداخلات عصب روان شناختي بر بهبود عملكرد تحصيلي كودكان دچار ناتواني هاي يادگيري رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر مداخلات عصب روان شناختي بر بهبود عملكرد تحصيلي كودكان دچار ناتواني هاي يادگيري رياضي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتواني هاي يادگيري رياضي
مقاله مداخلات عصب روان شناختي
مقاله عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثر مداخلات عصب روان شناختي بر بهبود عملكرد تحصيلي كودكان دچار ناتواني هاي يادگيري رياضي.
روش: جامعه آماري پژوهش را دانش آموزان پسر سوم دبستان (سال تحصيلي ۸۹–۸۸) با ناتواني هاي يادگيري رياضي تشکيل مي دادند. براي اجراي اين پژوهش، ۳۰ كودك دچار ناتواني يادگيري رياضي به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و با روش تصادفي در دو گروه آزمايشي (۱۵ نفر) و شاهد (۱۵ نفر) جاي داده شدند. براي گروه آزمايش مداخلات عصب روان شناختي انجام شد. ابزارهاي پژوهش آزمون عصب روان شناختي نپسي، مقياس هوش كودكان وكسلر، آزمون اران کي مت و آزمون عملكرد تحصيلي رياضي بود. داده ها با روش آماري تحليل كواريانس تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه مداخلات عصب روان شناختي بر عملکرد تحصيلي اين دانش آموزان تاثير دارد.
نتيجه گيري: مداخلات عصب روان شناختي همانند مهارت هاي زيربنايي يادگيري رياضي مي تواند رويكردي موثر در درمان ناتواني هاي يادگيري رياضي باشد.