مقاله اثر مداخله بر افزايش رضايت مندي بيماران از بخش اورژانس بيمارستان هاي دولتي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: اثر مداخله بر افزايش رضايت مندي بيماران از بخش اورژانس بيمارستان هاي دولتي شيراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورژانس
مقاله رضايت مندي
مقاله بيمار
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك مكان ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: حق پناه سزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مروج حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي هرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: چگونگي ارايه خدمت در مراکز فوريت ها و اورژانس بيمارستان ها، مي تواند نشان دهنده وضعيت کلي ارايه خدمات در هر بيمارستان باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان رضايت بيماران در بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي شيراز انجام گرفته تا با آگاهي از وضعيت موجود در راستاي افزايش سطح رضايت مندي بيماران مداخلاتي انجام شده و گامي در جهت بهبود کيفيت ارايه خدمات و تحقق اهداف سازمان برداشته شود.
روش کار: تحقيق حاضر يک مطالعه مداخله اي است که در بيمارستان هاي دولتي داراي بخش اورژانس شهرستان شيراز انجام پذيرفت. به منظور جمع آوري اطلاعات از روش مصاحبه و تکميل پرسشنامه استفاده شد. بر اساس تحليل نتايج مرحله اول مداخلات لازم نظير توجه ويژه به تنظيف محيط اورژانس، تکريم ارباب رجوع، نظارت بر راند اساتيد و افزايش فضاي اورژانس برخي بيمارستان ها انجام و پس از شش ماه مرحله دوم طرح اجرا شد. داده ها در نرم افزار SPSS با آزمون هاي آماري مناسب تحليل شدند.
يافته ها: ۵۰۸ بيمار مراجعه کننده اورژانس بيمارستان هاي آموزشي شيراز در مرحله قبل از مداخله و ۵۸۵ بيمار در مرحله پس از مداخله بررسي شدند. ميزان رضايت مندي در کل بيمارستان ها، در مرحله پس از مداخله بيش تر شده بود (P<0.05). در مرحله قبل از مداخله بيش ترين ميـزان رضايت از نحوه ارايه خدمات تخصصي و کم ترين ميزان رضايت از امکانات رفاهي و هزينه ها بود (P<0.05). در مرحله پس از انجام مداخله نيز ميزان رضايت از نحوه ارايه خدمات تخصصي بالاتر از ساير خدمت ها بود (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج حاضر حاکي از آن است که مداخلات انجام شده در افزايش رضايت مندي بيماران موثر بوده است. بايد با به کارگيري برنامه هاي مدون در راستاي ارتقاي کيفيت ارايه خدمات در اين مراکز و همچنين با پايش مداوم خدمات ارايه شده به افزايش سطح رضايت مندي بيماران پرداخت.