مقاله اثر مداخله هاي نوروسايکولوژي در کارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي دچار نارساخواني تحولي نوع زنان شناختي: مطالعه موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: اثر مداخله هاي نوروسايکولوژي در کارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي دچار نارساخواني تحولي نوع زنان شناختي: مطالعه موردي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواندن
مقاله دانش آموزان
مقاله نوروسايکولوژي
مقاله نوشتن
مقاله نارساخواني
مقاله زبان شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باعزت فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش تعيين تاثير مداخله هاي نوروسايکولوژي در کارآمدمي خواندن و نوشتن دانش آموزان نارساخوان تحولي نوع زبان شناختي بود.
روش: پژوهش شيوه تک آزمودني بود و ۴ نفر از دانش آموزان نارساخوان نوع زبان شناختي که در پايه هاي سوم و چهارم دبستان مشغول به تحصيل بودند، به طور تصادفي از ميان مدارس ابتدايي پايه هاي سوم و چهارم منطقه سه شهر تهران انتخاب شدند. ابتدا به منظور تعيين بهره هوشي، آزمون هوشي و کسلر کودکان به صورت انفرادي و سپس به منظور تشخيص و تعيين سطح توانايي خواندن و نوشتن آنان، آزمون هاي اختلال خواندن و نوشتن اجرا شد. سپس چهار آزمودني نارساخوان به صورت تصادفي، دو نفر در گروه آزمايشي و دو نفر در گروه گواه قرار داده شدند. آزمودني هاي آزمايش در طي ۲۰ جلسه تحت مداخله با روش هاي درماني نوروسايکولوژي قرار گرفتند. آزمودني هاي گواه مداخله اي دريافت نکردند. پس از پايان مداخلات، از آزمودني هاي هر دو گروه آؤمايشي و گواه، پس آزمون و آزمون پيگيري به عمل آمد.
يافته ها: نشان داد که اولا مداخله اي نوروسايکولوژي بر مبناي مدل تعادل خواند بيکر موجب افزايش ميزان دقت و درک خواندن آزمودني هاي گروه آزمايشي نسبت به آزمودني هاي گروه گواه شده و ميزان سرعت خواندن و تعداد خطاهاي املايي آنان نيز کاهش يافته است. تانيا، کاربرد اين شيوه هاي درماني موجب پايداري اثرات درمان (پس از گذشت ۴ ماه) در اين گروه از کودکان شده است.
نتيجه گيري: استفاده از بسته آموزشي نوروسايکولوژي (HAS) مي تواند ميزان کارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان نارساخوان تحولي نوع زبان شناختي را افزايش دهد. بر مبناي نتايج اين پژوهش مي توان به متخصصان اختلال هاي يادگيري و روان شناسان پيشنهاد نمود که با استفاده از اين روش ها در جهت بهبود عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان نارساخوان نوع زبان شناختي بکوشند.