مقاله اثر مدت زمان نگهداري بر ويژگي هاي کيفي فرآورده هاي پودري و قطعات خشک شده سيب زميني جهت انتخاب بهترين زمان مصرف و رقم مناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: اثر مدت زمان نگهداري بر ويژگي هاي کيفي فرآورده هاي پودري و قطعات خشک شده سيب زميني جهت انتخاب بهترين زمان مصرف و رقم مناسب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله آگريا
مقاله ساتينا
مقاله کنبک
مقاله خشک کردن
مقاله زمان نگهداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودلو يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني نژاد مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشک کردن مواد غذايي، به دليل کاهش فعاليت ميکروارگانيسم هاي عامل فساد و افزايش عمر ماندگاري، همواره به عنوان يکي از روش هاي مهم نگهداري مواد غذايي به حساب مي آمده اما با اين وجود، با گذشت زمان امکان بروز برخي تغييرات در کيفيت غذايي و بافتي آن ها وجود دارد. هدف از اين تحقيق، بررسي اثر پيش تيمار (آنزيم بري)، نوع رقم و زمان انبارماني بر کيفيت محصولات خشک شده سيب زميني (پودر و قطعات مکعبي) و يافتن زمان مصرف و رقم مناسب بود. در اين راستا سه رقم عمده سيب زميني در استان گلستان ( آگريا، ساتينا و کنبک) در دو نوع خشک کن متفاوت شامل آون هواي گرم و آون مايکروويو خشک شدند. تغييرات در طول زمان نگهداري، به کمک اندازه گيري ترکيباتي مانند، اسيد اسکوربيک، قندهاي احياکننده و همچنين توانايي باز جذب آب (در دو دماي ۲۵ و ۱۰۰ درجه سانتي گراد) مورد بررسي قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل آماري، از طرح کاملا تصادفي در قالب فاکتوريل استفاده شد. نتايج نشان دادند که مقدار ترکيبات اندازه گيري شده در قطعات خشک شده، به طور معني داري بيشتر از پودرهاي خشک شده بودند. از طرفي توانايي باز جذب آب و محتواي اسيد اسکوربيک پس از سه ماه نگهداري، با افت معني داري (p<0.05) روبرو شدند، بنا بر اين زمان مناسب براي مصرف، پيش از پايان سه ماه نگهداري مي باشد. همچنين محصولات خشک شده در آون هواي گرم، در ابتداي توليد، در آب ۲۵ درجه سانتي گراد حداکثر توانايي بازجذب آب را داشتند در حاليکه پس از طي دوره نگهداري، در آب ۱۰۰ درجه سانتي گراد حداکثر آب را جذب کردند. محصولات خشک شده در آون مايکروويو در کليه زمان ها، در آب داغ بهترين جذب را نشان دادند. در نهايت، رقم آگريا با داشتن رنگ زرد شفاف و کمتر بودن ميزان قندهاي احيا کننده، نسبت به ساير ارقام از مقبوليت بيشتري برخوردار بود و زمان مناسب مصرف محصولات نيز پيش از سه ماه نگهداري، تخمين زده شد.