مقاله اثر مديريت هاي مختلف آبياري بر برخي صفات کمي و کيفي چغندرقند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر مديريت هاي مختلف آبياري بر برخي صفات کمي و کيفي چغندرقند
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش آبي
مقاله چغندرقند
مقاله ژنوتيپ
مقاله عملکرد
مقاله کم آبياري
مقاله کميت
مقاله کيفيت
مقاله مديريت آبياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله طالقاني داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده حمايتي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عوامل موثر برخصوصيات کمي و کيفي چغندرقند تنش آبي است. به منظور تعيين اثرات برخي مديريت هاي آبياري بر خصوصيات کمي و کيفي چغندرقند، پژوهشي در قالب طرح کرت هاي خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در ايستگاه مهندس مطهري موسسه تحقيقات چغندرقند در کرج اجرا شد. در کرت هاي اصلي هشت تيمار سطح آبياري شامل بدون تنش آبي، سه سطح قطع آبياري در اوايل فصل رشد (قطع آبياري پس از مرحله استقرار گياه)، دو سطح تنش مداوم (طي دوره رشد) و دو سطح قطع آبياري آخر فصل رشد قرار گرفتند. کرت هاي فرعي به سه ژنوتيپ ۱۹۱، BP مشهد و BP کرج اختصاص يافت. نتايج نشان داد که درصد قند تحت تاثير رطوبت آن است، لذا جهت اثرات مديريت هاي مختلف آبياري بر درصدقند بهتر است اين صفت برمبناي وزن خشک ريشه مورد بررسي قرار گيرد. کمترين مقدار سديم ريشه در شرايط قطع آبياري طولاني مدت اوايل فصل رشد و بيشترين مقدار نيتروژن مضره در دو شرايط تنش طي فصل رشد مشاهده شد. تنش مداوم (ملايم و شديد) باعث کاهش ضريب قلياييت شد. به طور کلي کم آبياري درصد مارک را افزايش داد. بيشترين مقدار درصد مارک در شرايط تنش مداوم (تنش ملايم و شديد) مشاهده شد. در اين تحقيق کمترين عملکرد ريشه و شکر به ترتيب در شرايط تنش مداوم (شديد و ملايم) به دست آمد. در شرايط قطع آبياري طولاني مدت اوايل فصل رشد ضمن کاهش نسبي آب آبياري، عملکردشکر سفيد بالاتري نسبت به تنش متوسط طي فصل رشد حاصل شد. ژنوتيپ ۱۹۱ نسبت به دو ژنوتيپ ديگر مورد بررسي، درصدقند قابل استحصال و ضريب استحصال بيشتر و مقدار سديم و ضريب قليائيت کمتر داشت. اثرمتقابل ژنوتيپ در مديريت آبياري در خصوص هيچ کدام از صفات مورد بررسي معني دار نبود.