سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد کریم معتمد – استادیار دانشگاه گیلان
حسن شکری واحد – محقق موسسه تحقیقات برنج کشور
مجتبی رضایی – محقق موسسه تحقیقات برنج کشور
رضا اسدی – محقق موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات مدیریت آبیاری و نیتروژن بر عملکرد برنج و همچنین ارائه راه حلی جهت کمتر نمودن اثرات مصرف کود بر منابع آبی، این آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی و سه تکرار بر روی رقم محلی هاشمی طی سال های زراعی ۸۶-۱۳۸۴ در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا شد . سطوح مختلف آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و مقادیر مختلف کود نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی اعمال شدند .نتایج نشان داد که روش آبیاری تناوبی با دور ۸ روزه ضمن حفظ عملکرد در حد روش معمول غرقاب دائم، باعث کمتر شدن مصرف آب و در نتیجه افزایش بهره وری مصرف آب می شود. مصرف کود نیتروژن در مقایسه با عدم مصرف آن باعث افزایش عملکرد می شود. ولی مصرف نیتروژن بیشتر از ۶۰ کیلوگرم در هکتار، باعث افزایش چندانی درمیزان عملکرد نشد. اختلاف عملکرد در دو تیمار ۶۰ و ۷۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار معنی دار نبود.