سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

در راستای بررسی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم تحت مدیریتهای متفاوت بقایای گیاهی و سطوح مختلف کود نیتروژن ، آزمایشی در اراضی ایستگاه تحقیقات زراعی دانشکده کشاورز ی دانشگاه شیراز انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل باقی گذاشتن مقادیر صفر (R1) و ۵۰ (R2) و ۱۰۰ (R3)، درصد وزنی بقایای سال قبل و کاربرد صفر (N1) و ۱۰۰ (N2) و ۲۰۰ (N3) کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره بود . این آزمایش در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد در تیمارهای R3× N3 به دست آمد. بین R1 و R2 از نظر عملکرد تفاوت معنی داری وجود داشت، و سطوح مختلف کود نیتروژن نیز از این نظر دارای تفاوت معنی داری بودند. اثر بقایای گیاهی بر تعداد سنبله در متر مربع معنی دار نگردید ، ولی بین سطوح مختلف کود نیتروژن از این نظر تفاوت معنی داری مشاهده شد. اثرهای اصلی بقایا و نیتروژن بر تعداد دانه در سنبله معنی دار گردید. اثر بقایای گیاهی بر تعداد سنبلک در سنبله معنی دار نشد ، ولی سطوح مختلف کود نیتروژن دارای اثر معنی داری براین جزء عملکرد بودند. درک عمیق برهمکنش بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد گندم دیم احتیاج به پژوهشهای تکمیلی در گیاهان زراعی مهم دارد.