سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجتبی یحیی آبادی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
اردشیر اسدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

از مدیریت های بقایای گیاهی، به سیستم خاک ورزی حفاظتی اشاره شده است که در آن پس مانده های گیاهی در سطح یا نزدیک خاک نگهداری می شود [.۲] شخم با ایجاد شرایط تهویه مناسب، به تجزیه سریع مواد آلی کمک می کند . وود و همکاران عقیده دارند که استفاده از سیستم بدون شخم تلفات مواد آلی خاک را در لایه سطحی کمتر می کند زیرا سیستم بدون شخم ، بقایای گیاهی را دفع نمی کند [.۶] کارلن و همکاران نشان دادند که ازت کل در لایه صفر تا ۲/۵ سانتیمتری در سیستم بدون شخم تقریباً دو برابر تیمار شخم با پنجه غازی و برگردان دار بود [.۵] آنها گزارش کردند که در عمق ۲/۵ تا ۷/۵ سانتیمتری خاک تعداد کل ازت در تیمار شخم برگردان دار بصورت معنی داری کمتر بود . در صورتی که در عمق ۷/۵ تا ۱۵ سانتیمتری در تیمار شخم با گاو آهن قلمی مقدار ازت کل بصورت معنی داری بیشتر بود . اثرات دو سیستم خاک ورزی حفاظتی و مرسوم در حضور بقایای ایستاده جو در قالب شش تیمار خاک ورزی و مدیریت بقایای جو در سال ۱۳۸۳ بر روی محصول ذرت علوفه ای در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان مورد بررسی قرار گرفت