سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزین عبدالهی – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه شیراز
حسین غدیری – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز
محمد جعفر بحرانی – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر مدیریت پسمان های گندم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک آزمایشی در قالب طرح خرد شده سه عاملی که عامل اصلی روش های مختلف خاک ورزی در سه سطح و عوامل فرعی، شامل مقادیر مختلف پسمان گندم در چهار سطح و مقادیر مختلف کود در سه سطح بود، انجام گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان پسمان و کاهش خاک ورزی، ماده آلی و میزان رطوبت خاک و زمان تا ۵۰ % گلدهی افزایش و درصد و سرعت ظهور گیاهچه، تعداد دانه در بلال و قطر بلال کاهش یافت . بیشترین عملکرد دانه ذرت در تیمارهای ۲۵% پسمان و بدون پسمان بود که بین این دو تیمار اختلاف معنی داری مشاهده نشد . کمترین عملکرد دانه ذرت در تیمارهای ۵۰ و ۷۵ % پسمان بود . عملکرد دانه ذرت بین تیمارهای خاک ورزی حداقل و خاک ورزی متداول تفاوت معنی داری نداشت و از آنجا که عملکرد دانه ذرت در تیمارهای ۲۵ % پسمان گندم و ۳/۴ کود متداول با تیمارهای بدون پسمان گندم و کود متداول، تفاوت معنی داری نداشت، می توان نتیجه گیری کرد که مقادیر کم پسمان گندم همراه با اجرای خاک ورزی متوسط به کاهش مصرف کود نیتروژن کمک می کند، که از اهداف اصلی سیستمهای مدیریت پسمان در راستای کشاورزی پایدار می باشد.