سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بتول نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حسین غدیری – استاد زراعت، بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور کنترل علف هرز تاج خروس و افزایش عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط مدیریت کود نیتروژن وعلف کش، آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه کوشکک به اجرا درآمد . در این مطالعه عامل اصلی شامل نیتروژن در چهار سطح ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلو گرم نیتروژن خالص در هکتار و عامل فرعی شامل دو تیمار شاهد بدون علف هرز و آلوده به علف هرز و مصرف علف کش های آترازین + آلاکلر به میزان ۲/۴۴+۱ و ۱/۵+۱/۹۲، تو، فور دی + ام سی پی آ ۰/۳۱+۰/۳۶ و ۰/۴۶+۰/۵۴ ، ریم سولفورن ۰/۰۲ و ۰/۰۴ کیلو گرم ماده موثر درهکتا ر و فورام سولفورن به میزان ۳۰ و ۶۰ گرم ماده موثر در هکتار بود . بیشترین کنترل علف هرز تاج خروس و افزایش عملکرد دانه ذرت نسبت به شاهد در سطح کودی ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژ ن خالص درهکتار و کاربرد علف کش فورام سولفورن صورت گرفت ، با توجه به معنی دار نبودن اختلاف بین دو غلظت مصرفی علف کش فورام سولفورن، جهت جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، مصرف غلظت پایین کود شیمیایی توصیه می شود.