سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حدیثه علیخانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه گیلان
مسعود اصفهانی – عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

در سیستم کشت کلزا بعد از برنج ، رشد گیاهچه کلزا به علت مواجه شدن با شرایط غرقابی با مشکل مواجه می شود. به منظور بررسی تاثیر مصرف تری سیکلازول (بیم) بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه های کلز ا، آزمایشی با ۴ تیمار (شاهد، غرقابی، تری سیکلازول + غرقابی و تری سیکلازول ) در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار به اجرا گذاشته شد . گیاهچه های کلزا بعد از مرحله ۳ برگی با محلول تری سیکلازول ۷۵ درصد محلولپاشی شدند . اعمال تنش غرقابی در مرحله ۵ برگی به مدت ۲۱ روز ، منجر به کاهش درصد بوته های سالم، ارتفاع بوته، سطح برگ، ، میزان کلروفیل، وزن خشک کل و نسبت ریشه به شاخساره ، در گیاهچه های تیمار شده نسبت به شاهد شد . مصرف تری سیکلازول قبل از اعمال تنش ، منجر به افزایش سطح برگ ، میزان کلروفیل، وزن خشک کل و کاهش ارتفاع بوته نسبت به تیمار شاهد شد . محلولپاشی تری سیکلازول بر گیاهچه های کلز ا، خسارت غرقابی را به میزان قابل توجهی کاهش داد و درصد بوته های سالم ، ارتفاع بوته ، سطح برگ، میزان کلروفیل، وزن خشک کل و نسبت ریشه به شاخساره را به ترتیب به میزان ۲۱/۲، ۳۸/۹۱، ۱۷/۵، ۳۱/۵۶، ۶۰ و ۲۷/۱۷ درصد نسبت به گیاهچه هایی که فقط تحت تنش غرقابی قرار گرفته بودند ، افزایش داد . درصد بو ته های سالم ، تعداد برگ های خشک در هر گیاهچه ، وزن خشک کل ، وزن شاخساره ، وزن خشک ساقه ، وزن خشک برگ ، سطح برگ ، عرض بزرگترین برگ و میزان کلروفیل در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری را در سطح احتمال ۵ درصد نشان دادند . به نظر می رسد که با مصرف تری سیکلازول قبل از برو ز تنش غرفابی ، می توان خسارت ناشی از تنش غرقابی را در گیاهچه های کلزا کاهش داد.