سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالمحمد محنت کش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری- ش

چکیده:

در سراسر جهان گیاه یونجه به علت ارزش علوفه ای بالا و خصوصیات با ارزش غذایی برای تعلیف دام استفاده میگردد. در استان چهارمحال و بختیاری نیز این گیاه در سطحی حدود ۱۷۰۰۰ هکتار کشت می شود، و یکی از منابع مهم تامین کننده علوفهدام می باشد. با عنایت به اینکه خاک های ایران عمدتا آهکی بوده و در شرایط آهکی، اغلب ترکیبات معدنی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک به علت حلالیت کم، به خوبی جذب گیاه نمی شوند، این عامل تشدید کننده کمبود بعضی عناصر (بویژه عناصر کم مصرف) و در نهایت باعث کاهش عملکرد محصولا کشاورزی شده است (۱).
بررسی های انجام شده تاکنون نشان داده است که فقدان یا کمبود عناصر کم مصرف در خاک موجب محدودیت رشد گیاه و کاهش عملکرد محصول زراعی می گردد. بررسی های روز و مانور (۲) نشان داده است که در نتیجه استفاده از تیمارهای صفر، ۱، ۲، ۳ و ۴ کیلوگرم بر در هکتار بر روی شبدر، عملکرد ماده خشک در برخی از تیمارها به طور معنی داری افزایش یافته و از طرف دیگر با افزایش میز بر مصرفی، میزان جذب ازت در گیاه بویژه در چین اول محصول افزایش یافته است (۲). همچنین ووکویک (۳) در ۱۹۹۶ با انجام آزمایشی اعلام کرد که عملکرد دانه و جوانه زنی بذر یونجه با محلول پاشی بر افزایش یافت. ولی مصرف خاکی بر و روی بر این خصوصیات اثری نداشت (۳). آزمایش حاضر با هدف تعیین نقش عناصر کم مصرف در افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصول یونجه اجرا گردید.