مقاله اثر مصرف خوراكي خارخاسك بر ميزان گلوكز و ليپيدهاي سرم در موش صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف خوراكي خارخاسك بر ميزان گلوكز و ليپيدهاي سرم در موش صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خارخاسک
مقاله ديابت قندي
مقاله گلوکز
مقاله ليپيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ نژادمجرد توران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: عندليبي نيوشا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: شرايلي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در بررسي حاضر اثر مصرف گياه خارخاسك بر ميزان گلوكز و چربي هاي سرم در مدل تجربي ديابت قندي مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: موش هاي صحرايي ماده به پنج گروه كنترل، كنترل تحت درمان با خارخاسك، ديابتي، ديابتي تحت درمان با گياه و تحت درمان با گليبن كلاميد تقسيم بندي شدند. براي ديابتي كردن موش ها از استرپتوزوتوسين به ميزان ۶۰ ميلي گرم بر كيلوگرم استفاده شد. دو گروه تحت درمان با گياه نيز پودر اين گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش را با نسبت وزني ۲۵/۶% دريافت نمودند. ميزان گلوكز و ليپيدهاي سرم قبل از بررسي و در هفته هاي ۳ و ۶ پس از بررسي تعيين گرديد.
نتايج: ميزان گلوكز سرم در گروه ديابتي تحت درمان با گياه در هفته هاي ۳ و ۶ بطور معني دار كمتر از گروه ديابتي بود (به ترتيب p<0.01 وp<0.005 ) بعلاوه، سطح كلسترول توتال، تري گليسيريد و كلسترول  LDLدر هفته  6 در گروه ديابتي تحت درمان با گياه كاهش معني دار در مقايسه با گروه ديابتي نشان داد (p<0.05) و درمان موش هاي ديابتي با گياه پس از ۶ هفته موجب تغيير معني دار ميزان كلسترول HDL در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده نگرديد.
نتيجه گيري: مصرف خوراكي خارخاسك در مدل تجربي ديابت قندي داراي اثر آنتي هيپرگليسميك بوده و در دراز مدت موجب تغيير سودمند در سطح كلسترول توتال، تري گليسيريد و كلسترول LDLشده و بر سطح كلسترول HDL در موش هاي صحرايي ديابتي تاثيري ندارد.