مقاله اثر مصرف خوراكي سير وحشي بر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۰ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف خوراكي سير وحشي بر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي موش صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سير وحشي
مقاله آئورت
مقاله پاسخ انقباضي
مقاله ديابت قندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاد مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به وجود شواهدي مبني بر اثر ضد ديابتي سير وحشي، اثر مصرف خوراكي اين گياه بر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي در موش ديابتي مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: در اين مطالعه تجربي – آزمايشگاهي ۴۰ موش صحرايي نر به ۵ گروه كنترل، كنترل تحت تيمار با سير وحشي، ديابتي، ديابتي تحت درمان با گياه و تحت تيمار با گليبن كلاميد تقسيم بندي شدند. براي ديابتي کردن موش ها از استرپتوزوتوسين به ميزان ۶۰ ميلي گرم بر كيلوگرم استفاده شد. دو گروه تحت تيمار با گياه نيز پودر اين گياه مخلوط شده با غذاي استاندارد موش را با نسبت وزني ۱ درصد دريافت نمودند. ميزان گلوكز سرم قبل از انجام كار و در هفته هاي ۴ و ۸ اندازه گيري شد. در پايان، پاسخ انقباضي حلقه هاي آئورت سينه اي به كلرور پتاسيم و نور آدرنالين مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: ميزان گلوکز سرم در گروه ديابتي تحت تيمار با گياه در هفته هاي ۴ و ۸ به طور معني دار کمتر از گروه ديابتي بود (به ترتيب P<0.01 و P<0.005). به علاوه حداكثر پاسخ انقباضي آئورت سينه اي به نورآدرنالين در گروه ديابتي تحت درمان با سير وحشي به طور معني دار كمتر از گروه ديابتي درمان نشده بود (P<0.05) و چنين كاهش معني داري در مورد پاسخ انقباضي به كلرور پتاسيم مشاهده نشد.
نتيجه گيري: مصرف خوراكي سير وحشي به مدت ۲ ماه داراي اثر هيپوگليسميك در حد متوسط بوده و در كاهش دادن پاسخ انقباضي سيستم عروقي در موش هاي ديابتي موثر است.