مقاله اثر مصرف خوراکي سيركوهي (Allium schoenoprasum) بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون موش صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۹ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف خوراکي سيركوهي (Allium schoenoprasum) بر ميزان گلوکز و ليپيدهاي خون موش صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيركوهي
مقاله ديابت قندي
مقاله گلوکز
مقاله ليپيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي نجف آبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ نژادمجرد توران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: شرايلي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كاهش گلوكز و ليپيدهاي سرم در بيماران ديابتي با استفاده از گياهان داروئي از اهميت باليني بسياري برخوردار است. اين مطالعه به منظور تعيين اثر مصرف خوراکي سيركوهي بر ميزان گلوکز و ليپيد خون موش صحرايي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ۳۲ سر موش  صحرايي نر سفيد نژاد ويستار به صورت تصادفي به چهار گروه كنترل، كنترل تحت درمان، ديابتي و ديابتي تحت درمان تقسيم شدند. ديابت موش ها به وسيله تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين به ميزان ۶۰mg/kg القا شد. دو گروه تحت تيمار از غذاي موش حاوي گياه سيرکوهي با نسبت وزني ۶٫۲۵ درصد مخلوط شده با غذاي استاندارد موش به شکل خوراكي يك هفته پس از شروع آزمايش به مدت ۶ هفته استفاده نمودند. ميزان گلوكز و ليپيدهاي سرم در ابتداي مطالعه و در هفته هاي ۳ و ۶ پس از ديابتي شدن اندازه گيري گرديد.
يافته ها: در گروه ديابتي تحت درمان با گياه ميزان گلوکز سرم به طور معني دار در هفته هاي ۳ و ۶ کمتر از گروه ديابتي درمان نشده بود (P<0.05). به علاوه سطح كلسترول توتال در گروه ديابتي تحت تيمار در هفته ششم تغيير معني داري در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده نشان نداد. تفاوت موجود بين دو گروه ديابتي و ديابتي تحت تيمار از نظر تري گليسيريد معني دار بود (P<0.05). ميزان کلسترول LDL موش هاي ديابتي تحت درمان با سيركوهي در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده، به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05). ميزان HDL موش هاي ديابتي تحت درمان با سيرکوهي در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده افزايش معني داري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه مصرف خوراکي سيركوهي با نسبت وزني ۶٫۲۵ درصد در رژيم غذايي موش هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين باعث كاهش معني دار گلوكز، تري گليسيريد و كلسترول LDL و افزايش معني دار كلسترول HDL مي گردد.