مقاله اثر مصرف خوراکي شربت عسل خرما طي زايمان بر پيشرفت زايمان زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف خوراکي شربت عسل خرما طي زايمان بر پيشرفت زايمان زنان نخست زا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوردن و آشاميدن
مقاله عسل خرما
مقاله پيشرفت زايمان
مقاله زايمان طولاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: سالك نصير نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: صفريان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: شادجو خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پيشرفت غيرطبيعي زايمان شايعترين علت سزارين است. خوردن و آشاميدن طي زايمان يکي از سياست ها جهت پيشگيري از زايمان سخت در زنان با حاملگي کم خطر است. امروزه اطلاعات علمي کمي در مورد اثر خوردن و آشاميدن بر پيشرفت زايمان و بهترين ماده غذايي طي زايمان موجود است. اين مطالعه با هدف تعيين اثر مصرف خوراکي شربت عسل خرما در طي زايمان، بر پيشرفت زايمان در زنان نخست زا انجام شده است.
روش كار: اين مطالعه بصورت کارآزمايي باليني دوسوکور بر روي ۹۰ زن نخست زا با سن بارداري ۳۷-۴۲ هفته و حاملگي کم خطر مراجعه کننده به بيمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهريار در سال ۱۳۸۶ انجام شد. واجدين شرايط بطور تصادفي به سه گروه مورد (دريافت کننده شربت عسل خرما)، شاهد ۱ (دريافت کننده پلاسبو) و شاهد ۲ (مراقبت معمول) تقسيم شدند. از اتساع دهانه رحم ۴ سانتي متر تا زايمان، گروه شربت عسل خرما و پلاسبو به ترتيب شربت عسل خرما و پلاسبو (ترکيبي از آب، سديم ساخارين و غلظت دهنده سديم سي ام سي دريافت کردند و خوردن و آشاميدن گروه مراقبت معمول به جرعه هاي آب در حد رفع تشنگي محدود شد. اطلاعات به دست آمده شامل پيشرفت طبيعي زايمان و طول مدت زايمان پس از جمع آوري در سه گروه مورد مطالعه با استفاده از آزمونهاي آناليز واريانس يک طرفه، کروسکال واليس و مجذورکاي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان پيشرفت طبيعي زايمان در گروه شربت عسل خرما (۷/۹۶%) بيشتر از دو گروه ديگر شامل گروه پلاسبو (۷/۶۶%) و در گروه مراقبت معمول (۰/۶۰%) بود (p<0.002)، همچنين طول زايمان در گروه شربت عسل خرما (۰/۳۵۱ دقيقه) کوتاهتر از دو گروه ديگر شامل در گروه پلاسبو (۲/۴۸۴) و در گروه مراقبت معمول (۷/۴۷۵) بود (p<0.001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر مصرف خوراکي شربت عسل خرما مي تواند موجب افزايش ميزان پيشرفت طبيعي زايمان گردد. مصرف اين نوشيدني طي زايمان ممکن است از زايمان طولاني پيشگيري نمايد اما مطالعات بيشتري در اين زمينه ضروري است.