سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز مجیدی – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمد جعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش ، بررسی اثرات مصرف سرک پتاسیم بر گندم آبی در خاکهای با بافت متوسط بود . آزمایش در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در چهار نقطه از سری های غالب استان آذربایجان غربی به اجرا گذاشته ش د. طرح تحقیقاتی در قالب بلوک های کامل تصادفی شامل سه تیمار در چهار تکرار بود. تیمار های آزمایشی به ترتیب شامل عدم مصرف پتاسیم (شاهد)، مصرف سرک ۱۰۰ کیلو گرم کلرید پتاسیم در هکتار و مصرف سرک ۲۰۰ کیلو گرم کلرید پتاسیم در هکتار در مرحله ساقه دهی گندم بودند .نتایج تجزیه و تحلیل آماری طرح نشان داد که اثرات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکردگندم معنی دار نبود (۰/۰۵>=P). همچنین اثرات تیمارها بر غلظت و جذب پتاسیم در دانه و کلش گندم معنی دار نگردید (۰/۰۵>=P ). درصد بازیافت ظاهری پتاسیم در تیمارهای سطوح پتاسیم به ترتیب معادل ۰/۰۸- و ۰/۰۴- درصد بود . تیمارهای مصرف سرک پتاسیم هیچگونه تاثیری بر میزان پروتئین دانه گندم نداشتند (۰/۰۵>=P) . اثرات سطوح پتاسیم بر غلظت پتاسیم قابل جذب خاک پس از برداشت محصول در سطح پنج درصد معنی دار گردید (۰/۰۵>=P) و بیشترین میزان پتاسیم قابل جذب خاک از سطح سوم پتاسیم حاصل شد . نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف سرک کودهای پتاسیمی در خاکهای با بافت متوسطقادر به تامین نیاز غذائی گندم نسبت به آن عنصر نمی باشد.