مقاله اثر مصرف شير كم چرب، شير سوياي غني شده با كلسيم و مكمل كلسيم بر سطح آديپوسيتوكين ها در زنان غير يائسه داراي اضافه وزن و چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۹۲ تا ۶۹۸ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف شير كم چرب، شير سوياي غني شده با كلسيم و مكمل كلسيم بر سطح آديپوسيتوكين ها در زنان غير يائسه داراي اضافه وزن و چاق
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسيم
مقاله آديپوسيتوکين ها
مقاله اضافه وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كيمياگر سيدمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقي يك مشكل بهداشتي رو به افزايش است. بافت چربي، مولكول هاي فعالي را با نام آديپوسيتوكين ها ترشح مي كند كه در ايجاد اختلال هاي متابوليك مرتبط با چاقي از جمله بيماري هاي قلبي – عروقي نقش دارند. مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثر مصرف شير كم چرب، شير سوياي غني شده با كلسيم و مكمل كلسيم بر سطح آديپوسيتوكين هاي سرم در زنان غير يائسه داراي اضافه وزن و چاق انجام شد.
مواد و روش ها: در اين كارآزمايي باليني، ۱۰۰ زن داراي اضافه وزن يا چاق غير يائسه سالم به صورت تصادفي به يكي از گروه هاي زير اختصاص يافته، به مدت ۸ هفته بررسي شدند: ۱) گروه شاهد: دريافت كننده ۶۰۰-۵۰۰ ميلي گرم كلسيم در روز ۲) گروه مصرف كننده مكمل كلسيم كه كلسيم را مانند گروه شاهد دريافت كردند به علاوه ۸۰۰ ميلي گرم كلسيم در روز به شكل كربنات كلسيم ۳) گروه مصرف كننده شير، ۳ سروينگ در روز شير كم چرب ۴) گروه مصرف كننده شير سويا، مصرف كننده ۳ سروينگ در روز شير سويا (انرژي همه گروه ها ۵۰۰ كيلو مصرف كننده كالري كمتر از نياز روزانه فرد بود). در ابتداي مطالعه و پايان هفته هشتم، شاخص هاي تن سنجي و آديپوسيتوكين هاي سرم اندازه گيري شدند.
يافته ها: در ابتداي مطالعه لپتين و پروتئين Reactive (CRP) با تمام شاخص هاي تن سنجي به جز نسبت دور كمر به دور باسن (WHR) ارتباط مستقيم و آديپونكتين با WHR ارتباط معكوس داشت. پس از انجام مداخله، سطح لپتين،CRP و اينترلوكين- (IL-6) 6در همه گروه ها (به جز CRP در گروه شاهد) كاهش يافت (P<0.01)، اما اختلاف آماري معني دار بين تغييرات چهار گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: رژيم هاي كم كالري مي توانند سطح آديپوسيتوكين هاي پلاسما را كاهش دهند، اما كلسيم موجب هيچ گونه تغييرات اضافي نمي شود.