مقاله اثر مصرف لجن فاضلاب و كلريد كادميوم بر انتقال اين عنصر در خاك و جذب آن به وسيله گياه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف لجن فاضلاب و كلريد كادميوم بر انتقال اين عنصر در خاك و جذب آن به وسيله گياه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لجن فاضلاب
مقاله كادميوم
مقاله انتقال و جذب گياه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هودجي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف لجن فاضلاب با غلظت هاي بالاي فلزات سنگين، غلظت اين عناصر را در خاك، آب هاي زيرزميني و زنجيره غذايي افزايش مي دهد. در اين تحقيق اثر لجن فاضلاب و كلريد كادميوم بر غلظت كادميوم و انتقال اين عنصر در خاك و جذب آن به وسيله گياه مورد بررسي قرار گرفته است. لجن فاضلاب شهري به ميزان ۵۰ تن در هكتار به همراه كلريد كادميوم با غلظت هاي صفر، ۴۲٫۵ و ۸۵ ميلي گرم كادميوم در كيلوگرم بر اساس وزن خشك لجن در قالب يك طرح بلوك تصادفي در سه تكرار مصرف گرديد. در مرحله اول گياه شاهي كشت شد. سي روز پس از كشت از عمق ۲۰ سانتي متري خاك، همچنين از اندام هوايي و ريشه گياه شاهي نمونه برداري شد. در مرحله دوم گياه كاهو و اسفناج كشت گرديد و ۱۸۴ روز پس از اعمال تيمارها از اعماق ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتي متري خاك، همچنين از اندام هوايي و ريشه كاهو و اسفناج نمونه برداري شد. سپس غلظت كادميوم قابل استخراج با DTPA (DTPA-Cd) و كادميوم كل در نمونه هاي خاك و غلظت كادميوم در نمونه هاي گياه اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه بين غلظت DTPA-Cd و غلظت كل كادميوم در عمق ۲۰ سانتي متري خاك، ۳۰ و ۱۸۴ روز پس از اعمال تيمارها همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد (به ترتيب R2=0.98 و R2=0.86). افزودن كلريد كادميوم به خاك منجر به افزايش معني دار غلظت DTPA-Cd در عمق ۲۰ سانتي متري خاك گرديد. مصرف لجن فاضلاب و كلريد كادميوم بر انتقال كادميوم در خاك اثر معني داري نداشت. مصرف كلريد كادميوم سبب افزايش معني دار غلظت كادميوم در اندام هوايي و ريشه گياهان گرديد. بين غلظت DTPA-Cd و غلظت كادميوم در ريشه شاهي، كاهو و اسفناج همبستگي مثبت و معني داري (به ترتيب R2=0.98، R2=0.89 و R2=0.76) مشاهده شد.