سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالعظیم اوزونی دوجی – کارشناس ارشد زراعت، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مسعود اصفهانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
حبیب الله سمیع زاده لاهیجی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
محمد ربیعی – محقق موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده:

یکی از روش های مناسب برای کاهش رطوبت دانه و تسریع در برداشت کلزا، استفاده از مواد خشکاننده می باشد. در یک آزمایش اثرات محلول پاشی ۵ نوع سم علف کش به نام های گراماکسون (پاراکوات)، رانداپ (گلایفوزیت)، اربیتاکس (کلرات سدیم )، بازاگران (بنتازون) و بستا (گلیفوسینات آمونیوم ) در سه غلظت بر کاهش رطوبت دانه و عملکرد کلزا رقم Hyola 401 و شاهد از نظر کاهش رطوبت دانه اخ تلاف معنی داری وجود داشت . همچنین بین غلظت های خشکاننده ها، به استثنای بستا ، اختلاف معنی داری وجود داشت. تیمارهای آزمایشی در مقایسه با شاهد از نظر وزن هزار دانه تفاوت معن ی داری با هم نداشتند. عملکرد دانه نیز در تیمارهای آزمایشی نسبت به شاهد، اختلاف معنی داری نداشتند . بیشترین عملکرد دانه و کمترین آن به ترتیب ۳۸۳۳/۴ کیلوگرم در هکتار مربوط به غلظت حداقل پاراکوات و ۲۶۸۰/۱ کیلوگرم ۳۴۵۸/۸ کیلوگرم در هکتار بوده است. بنابراین به نظر می رسد که با استفاده از مواد خشکاننده، کلزا را میتوان زودتر از موقع، بهطور یکنواخت و با اطمینان از عدم افت کمیت، برداشت نمود.