مقاله اثر مصرف مورفين خوراکي برتکوين حوضچه هاي خوني در جفت ده روزه رت هاي باردار نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۲۶ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف مورفين خوراکي برتکوين حوضچه هاي خوني در جفت ده روزه رت هاي باردار نژاد ويستار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جفت
مقاله بخش جنيني
مقاله بخش مادري
مقاله حوضچه هاي خوني
مقاله مورفين
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات قبلي نشان داده است که مصرف مورفين در طي دوران بارداري مي تواند سبب تاخير در تکوين جنين گردد. اين پژوهش توجه بيشتر به بررسي اثر مصرف مورفين توسط مادر باردار و اثر آن برتکوين حوضچه هاي خوني جفت در جنين ده روزه موش هاي نژاد ويستار نموده است.
روش بررسي: موش هاي ماده بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار با محدوده وزني ۱۷۰ تا ۲۰۰ گرم استفاده شد. گروه هاي آزمايش پس از بارداري، مورفين را با دوز ۰٫۰۵ ميلي گرم در ميلي ليتر در آب آشاميدني دريافت نمودند و گروه کنترل آب آشاميدني دريافت کردند. گروه هاي آزمايش و کنترل در روز دهم بارداري با کلروفرم کشته شده، جفت و رحم طي عمل جراحي از بدن حيوان خارج و به منظور فيکس شدن به مدت بيست روز در محلول فرم آلدئيد ۱۰ درصد قرار گرفتند. سپس جفت هاي فيکس شده مراحل پردازش بافتي، برش گيري، رنگ آميزي با روش هماتوکسيلين ائوزين را طي و از نظر تکوين مورد ارزيابي قرار گرفت. ضخامت لايه ها، اندازه سطح حوضچه هاي خوني، همچنين تعداد سلول هاي هر دو بخش مادري و جنيني جفت به وسيله ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج ما نشان داد كه ضخامت بخش جنيني و اندازه سطح حوضچه ها خوني بخش مادري و جنيني جفت در گروه آزمايش کاهش، همچنين ضخامت بخش مادري جفت و تعداد سلول هاي بخش هاي مادري و جنيني جفت در گروهاي آزمايش افزايش يافت.
نتيجه گيري: مصرف مورفين خوراکي مي تواند از تکوين و عملکرد طبيعي حوضچه هاي خوني و سلول هاي جفت جلوگيري کند.