مقاله اثر مصرف مورفين خوراکي بر تکوين حفره هاي آمنيوتيک و کوريونيک در جنين موش هاي آزمايشگاهي نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۴۴۴ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف مورفين خوراکي بر تکوين حفره هاي آمنيوتيک و کوريونيک در جنين موش هاي آزمايشگاهي نژاد ويستار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حفره آمنيون
مقاله حفره کوريون
مقاله مورفين
مقاله تکوين
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات قبلي نشان دهنده اثر تاخيري مصرف مورفين در طي بارداري بر نمو جنين است. اين پژوهش به بررسي اثر مصرف مورفين توسط مادر بر تکوين حفره هاي جنيني در روز نهم بارداري در موشهاي بزرگ آزمايشگاهي پرداخته است.
روش بررسي: در اين تحقيق از موشهاي بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار با محدوده وزني ۲۰۰ – ۱۷۰گرم استفاده شد. گروه هاي آزمايش پس از بارداري، مورفين را با دوز  /05 mg/ml در آب آشاميدني دريافت نمودند. حيوانات در روز نهم بارداري با کلروفرم بي هوش شده و جنين ها به همراه رحم طي عمل جراحي از بدن حيوان خارج و به مدت يک هفته در محلول فرمالين۱۰%  فيکس شدند، اين جنين ها مراحل پردازش بافتي را طي کرده و پس از برش گيري و رنگ آميزي با روش هماتوکسيلين – ائوزين از نظر اندازه سطح حفره آمنيون و حفره کوريون و همچنين سطح کل جنين مورد بررسي ميکروسکوپي قرار گرفتند.
نتايج: گروه آزمايش افزايش سطح حفره کوريون و سطح کل جنين را نسبت به گروه کنترل نشان داد. همچنين کاهش حفره آمنيون در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که مصرف مورفين خوراکي سبب کاهش معني دار حفره آمنيون مي شود، همچنين تاخير در تکوين طبيعي حفره آمنيوتيک جنيني مي تواند. منشا نقص عملکرد و تکوين طبيعي کليه در نوزاداني باشد که از مادران معتاد به دنيا آمده اند.