مقاله اثر مصرف مورفين خوراکي بر تکوين سلول هاي اپانديمي شبکه کروئيدي دستگاه عصبي مرکزي جنين موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف مورفين خوراکي بر تکوين سلول هاي اپانديمي شبکه کروئيدي دستگاه عصبي مرکزي جنين موش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي اپانديمي
مقاله شبکه کروئيد
مقاله مورفين
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات قبلي نشان داده است که مصرف مورفين در طي بارداري مي تواند موجب تاخير در نمو جفت و جنين و در نتيجه ايجاد نقايص جنيني گردد. اين پژوهش به بررسي اثر مصرف مورفين توسط مادر باردار بر تکوين سلول هاي اپانديمي شبکه کروئيد دستگاه عصبي مرکزي در موش هاي بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار پرداخته است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق از موش هاي بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار با محدوده وزني ۱۷۰-۲۰۰ گرم استفاده شد. گروه هاي آزمايش پس از بارداري، مورفين را با دوز ۰٫۰۵ mg/ml در آب آشاميدني دريافت نمودند. گروه کنترل آب آشاميدني دريافت مي کردند. در روز ۱۴ و ۱۷ بارداري موش هاي باردار با کلروفرم کشته شده و جنين ها به همراه رحم طي عمل جراحي از بدن حيوان خارج و به منظور فيکس شدن به مدت سي روز در محلول فرم آلدئيد ۱۰ درصد قرار گرفتند. سپس جنين هاي فيکس شده مراحل پردازش بافتي را طي کرده و پس از برش گيري و رنگ آميزي با روش هماتوکسيلين-ائوزين از نظر تکوين سلول هاي اپانديمي شبکه کروئيد دستگاه عصبي مرکزي جنين مورد بررسي ميکروسکوپي  قرار گرفتند. براي تعيين تفاوت آماري در دوگروه از نرمافزار موتيک استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد سطح شبکه کروئيد و همچنين تعداد سلول هاي اپانديما در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل افزايش معني دار نشان داد (p<0.05).
استنتاج: در مجموع، مصرف مورفين خوراکي مي تواند از تکوين و عملکرد طبيعي سلول هاي شبکه کروئيد جلوگيري کند. اين آسيب ممکن است منشا نقص عملکرد و تکوين سلول هاي شبکه کروئيد در نوزاداني باشد که از مادران معتاد به دنيا آمده اند.