مقاله اثر مصرف مورفين خوراکي بر تکوين مجراي اپانديم و طناب نخايي در جنين هاي موش بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف مورفين خوراکي بر تکوين مجراي اپانديم و طناب نخايي در جنين هاي موش بزرگ آزمايشگاهي نژاد ويستار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفين
مقاله ناهنجاري
مقاله جنين
مقاله موش صحرايي
مقاله تکوين
مقاله مجراي اپانديم
مقاله طناب نخايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مطالعات قبلي نشان داده است که مصرف مورفين در طي بارداري مي تواند موجب تاخير در نمو جنين و ايجاد نقايص جنيني گردد. اين پژوهش به بررسي اثر مصرف مورفين توسط مادر باردار و اثر آن بر تکوين مجراي اپانديم و طناب نخايي در جنين موش نژاد ويستار پرداخته است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق از موش ها با محدوده وزني ۲۰۰-۱۷۰ گرم استفاده شد. گروه هاي آزمايش پس از بارداري، مورفين را با دوز ميلي گرم در ميلي ليتر /۰۵ در آب آشاميدني دريافت نمودند. گروه کنترل آب آشاميدني دريافت مي کردند. در روز ۱۷ بارداري موش هاي باردار با کلروفرم کشته شده و جنين ها به همراه رحم طي عمل جراحي از بدن حيوان خارج و به منظور فيکس شدن به مدت چهار هفته در محلول فرم آلدئيد ۱۰ درصد قرار گرفتند. سپس جنين هاي فيکس شده مراحل پردازش بافتي را طي و پس از برش گيري (از ناحيه گردن) و رنگ آميزي هماتوکسيلين-ائوزين از نظر تکوين مجراي اپانديم و طناب نخايي به وسيله ميکروسکوپي نوري و نرم افزار موتيک وSPSS  مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: کاهش شديد مساحت مجراي اپانديم و افزايش سطح ماده سفيد طناب نخايي در گروه آزمايش مشاهده شد همچنين افزايش سطح لايه خاکستري و تعداد سلول هاي ماده خاکستري طناب نخاع در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل قابل ملاحظه شد (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که مصرف مورفين در دوران بارداري باعث نقص تکوين مجراي اپانديم و طناب نخايي در جنين مي گردد. اين آسيب ممکن است منشا نقص عملکرد و تکوين دستگاه عصبي مرکزي در نوزاداني باشد که از مادران معتاد به دنيا آمده اند.