مقاله اثر مصرف نيتروژن و علف ‌كش بر رقابت گندم و يولاف وحشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۶۴ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف نيتروژن و علف ‌كش بر رقابت گندم و يولاف وحشي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله يولاف
مقاله مديريت تلفيقي علف ‌هاي هرز‌
مقاله نيتروژن و يولاف وحشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي تلاوت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: عالمي سعيد خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسي رقابت گندم با يولاف وحشي به سطوح نيتروژن و علف ‌كش، آزمايشي در سال ۸۷-۱۳۸۶ در دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين اهواز اجرا شد. طرح آزمايشي، كرت ‌هاي خردشده در قالب بلوک ‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار بود. چهار سطح نيتروژن (صفر، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ كيلوگرم در هكتار) در كرت ‌هاي اصلي جاي گرفتند. هر كرت اصلي به پنج كرت فرعي خرد شده و چهار سطح علف ‌كش كلودينافوب پروپارژيل (صفر، ۰٫۸، ۱ و ۱٫۲ ليتر در هكتار) در آنها مصرف شدند. در كرت پنجم، كنترل كامل علف ‌هاي هرز با دست به عنوان كرت شاهد در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه اثر متقابل نيتروژن و علف ‌كش بر عملكرد دانه و ماده خشک گندم و يولاف وحشي معني ‌دار بود. با افزايش نيتروژن، عملكرد و ماده خشک گندم در سطوح پايين علف‌ كش به طور چشمگيري كاهش يافته يا ثابت ماند. در حالي كه مصرف بالاي علف ‌كش، در سطوح بالاي نيتروژن، باعث كاهش عملكرد دانه و ماده خشک گندم شد. در عوض، با مصرف كم نيتروژن، تفاوت معني‌ داري ميان سطوح علف ‌كش از نظر اين صفات مشاهده نشد. به علاوه، افزايش نيتروژن بدون مصرف علف ‌كش يا در سطوح پايين علف ‌كش، موجب افزايش ماده خشک يولاف وحشي گرديد. بيشترين عملكرد گندم (۴۷۱۵٫۵ كيلوگرم در هكتار) و كمترين ماده خشک يولاف وحشي (بدون علف هرز) در تيمار ۱۸۰ كيلوگرم نيتروژن و ۱٫۲ ليتر علف ‌كش در هكتار به دست آمد. همبستگي منفي و معني ‌دار ماده خشک گندم و ماده خشک يولاف وحشي ارتباط منطقي بين سطوح نيتروژن و علف ‌كش در هنگام رقابت گياهان و توليد ماده خشک آنها را نشان داد. اين موضوع نشان‌ دهنده امكان استفاده از اثرات متقابل نيتروژن و علف ‌كش در مديريت تلفيقي علف هرز يولاف وحشي در زراعت گندم مي ‌باشد.