سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرزاد فردی کلورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
مسعود اصفهانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
حبیب الله سمیع زاده لاهیجی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف پاراکوات به عنوان ماده خشکاننده بر عملکرد و کیفت دانه کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۸۵ درموسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت بر روی چهار رقم کلزا به نام های هایولا ۳۰۸ ، هایولا ۴۰۱ ، هایولا ۴۲۰ و RGS003 به اجرا گذاشته شد. تیمار محلول پاشی شامل پاراکوات در سه غلظت (صفر، ۰/۲، ۰/۴ و ۰/۸ لیتر در هکتار) بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین درصد کاهش روزانه رطوبت مربوط به تیمار ۰/۴ لیتر در هکتار پاراکوات و رقم هایولا ۴۲۰ به میزان ۳/۰۳ درصد نسبت به شاهد (۲/۶۴ درصد) بود. تیمارهای پاراکوات بدون تاثیر سوء بر عملکرد دانه و میزان روغن دانه ها، برداشت محصول را در تمامی ارقام ۵ تا ۷ روز نسبت به شاهد تسریع کردند .بالاترین میانگین عملکرد دانه مربوط به تیمار ۰/۴ لیتر در هکتار( ۲۱۹۵ کیلو گرم در هکتار) در مقایسه با شاهد ( ۲۱۵۹ کیلو گرم در هکتار)بود. ترکیب اسید های چرب روغن تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری با شاهد نداشتند. میانگین باقیمانده سم در غلظت های ۰/۴ و ۰/۸ پاراکوات به ترتیب ۵/۳۳ و ۱۰/۶۶ پی پی ام بود و کمترین آن مربوط به تیمار ۰/۲ لیتر در هکتار ( ۲/۶ پی پی ام) در رقم هایولا ۳۰۸ مشاهده شد. با عنایت به اینکه تیمارهای آزمایشی هیچگونه اثر منفی بر روی عملکرد دانه و کیفیت روغن دانه کلزا نداشتند، به نظر می رسد که مصرف کلیه غلظت های پاراکوات به عنوان ماده خشکاننده برای محصول کلزا قابل توصیه می باشند.