سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اصغری پور – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

کاربرد کمپوست تولید شده از زباله های شهری می تواند ابزار سودمندی برای رهایی از حجم بسیار زیاد زباله های تولید شده در شهرهای بزرگ باشد. کمپوست تولید شده از زباله به عنوان یک منبع جایگزین کودهای شمیایی برای افزایش حاصل خیزی خاک و تولید محصول شناخته شده است. در این مطالعه قابلیت کمپوست تولید شده از زباله شهری برای بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه های رشد یافته در خاک گلدان بررسی شد. چهار تیمار بر اساس نسبت های اختلاط کمپوست تولید شده از زباله شهری با خاک در نسبت های ۱ به ۵/۲, ۱ به ۵, ۱ به ۵/۷ و ۱ به ۱۰ در این آزمایش با شاهد (خاک باغی) مقایسه شد. رشد گیاه و تولید بیوماس گیاه تعیین شد. بیشترین میزان جوانه زنی, رشد گیاهچه و وزن خشک ریشه و ساقه در نسبت اختلاط کمپوست و خاک ۱ به ۵ مشاهده شد. اما نسبت اختلاط ۱ به ۵/۲ کمپوست و خاک کمترین میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی در میان تیمارها دارا بود. ترکیبات سمی و عدم توازن در عناصر غذایی می توانند مسئول اثرات بازدارندگی کمپوست بر گیاهچه ها باشند. کاربرد مقادیر زیاد کمپوست تولید شده از زباله ممکن است اثرات زیانباری را بر محصولات داشته باشد.