مقاله اثر مصرف کوتاه مدت زرشک سياه (Berberis vulgaris) فرآوري شده بر روي عوامل خطر بيماريهاي قلبي – عروقي در بيماران ديابتي نوع II با سندرم متابوليک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر مصرف کوتاه مدت زرشک سياه (Berberis vulgaris) فرآوري شده بر روي عوامل خطر بيماريهاي قلبي – عروقي در بيماران ديابتي نوع II با سندرم متابوليک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرشک سياه
مقاله سندرم متابوليک
مقاله فشارخون
مقاله گلوکز
مقاله اينترلوکين -۶
مقاله انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل زرند مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ممقاني مهرانگيز
جناب آقای / سرکار خانم: عارف حسيني سيدرفيع
جناب آقای / سرکار خانم: علي عسگرزاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماريهاي قلبي – عروقي اولين پيامد سندرم متابوليک بوده و لذا درمان عوامل خطر آن در بيماران ديابتي اهميت دارد. از اينرو مطالعه حاضر با هدف تعيين اثر مصرف کوتاه مدت زرشک سياه فرآوري شده بر روي عوامل خطر بيماريهاي قلبي – عروقي در بيماران مبتلا به ديابت نوعII  داراي اجزا سندرم متابوليک طراحي گرديد.
روش ﺑﺮﺭﺳﻲ: در اين كارآزمايي باليني ۵۷ بيمار مبتلا به ديابت نوع
II  شرکت و به طور تصادفي به سه گروه تقسيم و تحت مداخله قرار گرفتند: ۱) گروه زرشک سياه فرآوري شده (۱۹ نفر) که روزانه يک قاشق غذاخوري زرشک سياه فرآوري شده در سرکه سيب مصرف مي کردند ۲) گروه سرکه سيب (۱۹ نفر) که روزانه دو قاشق غذاخوري سرکه سيب مصرف مي کردند و ۳) گروه شاهد (۱۹ نفر) که هيچ مداخله اي نداشتند. فشارخون سيستوليک و دياستوليک، قد و وزن شرکت کنندگان در پايه و پايان هفته چهارم اندازه گيري و نمايه توده بدن (BMI) محاسبه گرديد. نمونه خون بعد از ۱۴-۱۲ ساعت ناشتايي در پايه و پايان هفته چهارم گرفته شد و غلظت گلوکز، انسولين،hs CRP  و اينترلوکين -۶ اندازه گيري شد.
يافته ها: در پايان هفته چهارم، دريافت غذايي سه گروه نسبت به پايه تغيير معني داري نشان نداد. با اين وجود، ميانگين وزن و
BMI بطور معني داري در گروه زرشک سياه فرآوري شده و در گروه سرکه سيب کاهش يافت. فشارخون سيستوليک و دياستوليک و فاکتورهاي التهابي (اينترلوکين -۶ و hs CRP) تغيير معني داري نکرد، با اين حال، غلظت گلوکز خون در گروه زرشک سياه فرآوري شده، انسولين در سه گروه و اينترلوکين -۶ در گروه شاهد بطور معني داري افزايش يافت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر حاکي از عدم تاثير زرشک سياه فرآوري شده در سرکه سيب بر روي عوامل خطر بيماريهاي قلبي – عروقي بودند.