سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد احمد پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی خورگامی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
حسن پیرداده – ارشناس ارشد اصلاح نباتات سازمان کشاورزی لرستان
منوچهر کلهر – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودهای روی و بر بر برخی صفات زراعی نخود دیم ، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با دو سطح رقم (هاشم =V1 و آرمان =V2)، سه سطح روی (z3 = 0kg/h، z2 = 30kg/ha،z1 = 15kg/ha) و سه سطح بر ( b3 = 0kg/ha، b2 = 20kg/ha،b1 = 10kg/ha) با چهار تکرار در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در شهرستان خرم آباد اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد علاوه بر وجود تفاوت معنی دار بین ارقام ، مصرف کود روی و بر به تنهای بر صفات ارتفاع بوته ، وزن صد دانه ، تعداد دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک در بوته و عملکرد دانه در بوته تاثیر معنی داری نداشته است ولی اثر متقابل کود روی و بر با رقم در صفات مورد بررسی ، به جز وزن صد دانه ، در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود.