سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین شاهسونی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جهت بررسی تاثیر گوگرد بر عملکرد و میزان جذب آن توسط دانه گندم، دو آزمایش گلخانه ای بر روی خاک های نمونه برداری شده از دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتی متری اراضی آبی و دیم استان خراسان (اراضی که قبلا کمبود گوگرد در خاک های آنها مشخص شده بود) صورت گرفت. تیمار ها در چهار سطح، ۲۰، ۴۰ و ۸۰ کیلوگرم گوگرد در هکتار در قالب طرح کاملا تصادفی اعمال شد . نتایج نشان داد با افزایش گوگرد عملکرد دانه و جذب گوگرد توسط دانه تا تیمار ۴۰ کیلو گرم گوگرد در هکتار به صورت معنی داری افزایش پیدا کرد و مقادیر بیشتر از ۴۰ کیلو گرم گوگرد در هکتار هیچگونه تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی نداشت . همچنین ب ین عصاره گیر های مختلف کلرور کلسیم کمترین و فسفات کلسیم بیشترین گوگرد را عصاره گیری کرد . بین عصاره گیر های مختلف بالاترین همبستگی را کلرور کلسیم با عملکرد دانه و جذب گوگرد دانه داشت . نتایج حاصل از این بررسینشان داد که خاک های دارای گوگرد عصاره گیری شده توسط کلرور کلسیم که کمتر از ۴ میلی گرم ‘گوگرد در کیلو گرم خاک باشند دارای کمبود گوگرد بوده که می تواند در عملکرد و جذب گوگرد توسط دانه موثر باشد.