مقاله اثر مقادير مختلف آب آبياري بر عملکرد و بهره وري آب ارقام مختلف گندم در منطقه گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: اثر مقادير مختلف آب آبياري بر عملکرد و بهره وري آب ارقام مختلف گندم در منطقه گرگان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري باراني
مقاله کارآيي مصرف آب
مقاله گندم
مقاله گرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلاته عربي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش بهره وري آب، عامل کليدي براي رفع بزرگ ترين چالش کنوني بخش کشاورزي در مناطق کم آب يعني توليد بيشتر با آب کمتر است. اين پژوهش به بررسي واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به آب، کارآيي مصرف آب با استفاده از روش آبياري باراني تک شاخه اي پرداخته است. چهار مقدار آب(W4 ,W3 ,W2 ,W1)  بر اساس فاصله از خط لوله فرعي آبياري باراني به عنوان عامل اصلي ثابت و شش رقم گندم C1) تا  (C6که به صورت تصادفي در داخل هر تيمار آبياري توزيع شده بودند، تحت يک آزمايش کرت هاي خرد شده با چهار تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج بررسي نشان داد که عملکرد گندم تحت تاثير تيمارهاي آبياري و ارقام مي باشد. وجود باران مناسب در طي فصل رشد گندم عامل تخليه بيشتر رطوبت از نيم رخ خاک در تيمارهاي کم آبياري نسبت به تيمارهاي آبياري کامل بوده و بيشترين تغييرات در لايه سطحي خاک اتفاق افتاد. به طورکلي با کاهش مقدار آب آبياري در آبياري تکميلي مقدار کارآيي مصرف آب افزايش يافت. مقادير بهينه آب آبياري براي حصول به حداکثر عملکرد در ارقام فوق در دامنه ۲۹۰ تا ۳۲۰ ميلي متر در نوسان بود. بيشترين و کمترين کارآيي مصرف آب به ترتيب براي ارقام ۱٫۴۸) C5کيلوگرم بر مترمکعب) و  1.3) C1کيلوگرم بر مترمکعب) به دست آمد. بهترين عملکرد دانه گندم براي حصول به حداکثر بهره وري آب از ۴۱۰۰ کيلوگرم بر هکتار در رقم  C1تا ۴۹۰۰ کيلوگرم بر هکتار در رقمC3 در نوسان بود.