سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: پنجمین همایش ملی حبوبات
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
قربانعلی اسدی – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سرور خرم دل – استادیارگروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
الناز ابراهیمیان – دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
این آزمایش با هدف ارزیابی جمعیت، تراکم، وزن خشک وتنوع علفهای هرزدرمزرعه نخود تحت تأریر مصرف مقادیر مختلف بقایای آفتابگردان، در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهو در سال زراعی۹۲-۹۱در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی چهار تکرار اجرا شد. تیمارهاشامل مصرف صفر، ۲۵,۷۵,۱۰۰درصدبقایای اندام های هوایی افتابگردان بر اساس۲/۵تن درهکتار بودند. بعدازاماده سازی زمین مقادیربقایای گیاهی به خاک اضافه گردید صفات مورد بررسی شامل تراکم وزن خشک و شاخص تنوع شانون وینر علفهای هرز درومرحله نمونه برداری بودند نتایج نشان داد که اثرمقادیربقایای افتابگردان برتراکم وزن خشک و شاخص تنوع شانون وینر علفهای هرز درهردومرحله نمونه برداری معنی دارp≤۰/۰۱ بودبا افزایش مصرف بقایای افتابگردان ازصفرتا۱۰۰ درصد تراکم و وزن خشک علفهای هرز درهردومرحله نمونه برداری بیش از۱۰۰درصد کاهش یافت پایین مصرف شاخص تنوع شانون وینر علفهای هرز درمرحله اول و دوم نمونه برداری به ترتیب ۰/۲و۰/۰۳ برای تیمار۱۰۰درصد بقایای افتابگردان اختصاص داشت بدین ترتیب باتوجه به اهمیت بکارگیری مدیریت پایداردرکنترل علفهای هرز میتوان مصرف بقایای افتابگردان را به عنوان گیاهی اللوپاتیک برای کنترل علفهای هرز درنخود به عنوان یکی ازحبوبات مهم مدنظر قرارداد