سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدرت اله فتحی – استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

اثرات محیط های خاکی غیر شور، با شوری کم، متوسط و زیاد (هدایت الکتریکی ۱۸، ۱۰، ۷ و ۱ دسی زیمنس بر متر) بر فعالیت کاتالازی، پر اکسیدازی و نیترات ردوکتازی در اندام های کلزا در ارقام هایولا ۴۰۱، ۳۰۸، RGS و PF7045 در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش شوری ، صفات رویشی و زایشی رو به کاهش می گذارد. همچنین برای صفات زا یشی رقم هایولا ۴۰۱ نسبت به سایر ارقام برتر بود . فعالیت کاتالازی با افزایش سطوح شوری در همه ارقام روند افزایشی نشان داد که این افزایش در مورد رق م هایولا ۴۰۱ شدیدتر از سایر ارقام بود. از هدایت الکتریکی ۱ تا ۱۸ دسی زیمنس بر متر ، فعالیت پراکسیدازی و نیترات ردوک تازی ریشه ارقام افزایش یافت ، ولی این افزایش فعالیت در ۱۸ دسی زیمنس بر متر برا یر رقم PF7045 بیشتر از سایر ارقام بود . کاهش فعالیت نیترات ردوکتازی برگ های روزت در شوری زیاد در رقم هایولا ۴۰۱ کمتر از سایر ارقام بود . به نظر می رسد از هدایت الکتریکی ۱ تا ۱۰ دسی زیمنس بر متر ، تحمل رقم هایولا ۴۰۱ به شوری بیشتر از سایر ارقام و در شوری زیاد تحمل رقم PF7045 بیشتر از سایرین بود . همچنین مقایسه درصد افزایش فعالیت های پراکسیدازی و نیترات ردوکتازی ریشه نسبت به شاهد ، احتمالا معیار مناسبی جهت مقایسه میزان تحمل به شوری در هریک از ارقام می باشد.