سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد خلیلی محله – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و دانشجوی دکترای زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران
محسن رشدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
نواب حاجی حسنی اصل – کارشناس ارشد زراعت
مهدی رسائی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی اثرات مقادیر مختلف قارچ کش فنیل مرکوریک استات (PMA) بر روی خصوصیات زراعی کلزا در شرایط محدودیت رطوبتی آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی انجام گرفت . آزمایش به صورت طرح کرتهای خرد شده نواری و در قالب بلوک های کامل تصادفی و در ۳ تکرار انجام گرفت که در آن آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح آبیاری پس از ۶۰ ، ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک ت بخیر کلاس A و ماده فنیل مرکوریک استات به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح کاربرد ۷۵ ، ۱۵۰، ۲۲۵ و ۳۰۰ قسمت در میلیون و تیمار شاهد (عدم مصرف) در نظر گرفته شد.بر اساس نتایج به دست آمده تنش بر صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، وزن ۱۰۰ دانه، قطر ساقه، تعداد خورجین در بوته، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک ، طول خورجین ، قطر خورجین ، تعداد دانه در خورجین ، عملکرد روغن اثر معنی داری داشت ولی بر درصد روغن و شاخص برداشت تاثیر معنی داری نداشت. سطوح کاربرد فنیل مرکوریک استات اثر معنی داری بر صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، عملکرد دانه و قطر خورجین داشت ولی بر سایر صفات اثر معنی داری نداشت. عملکرد دانه در سطح آبیاری پس از ۱۸۰ میلیمتر تبخیر با میانگین ۱۳۹۱/۱ کیلوگرم در هکتار ۶۰/۵ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت . همچنین با کاربرد PMA (300ppm) میزان عملکرد با میانگین ۲۵۱۲/۷ کیلوگرم در هکتار ۱۰/۷ درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. اثرات متقابل فنیل مرکوریک استات و آبیاری فقط بر روی قطر خورجین، تعداد دانه در خورجین و وزن صد دانه معنی دار بود.