سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی خلج – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (ایستگاه ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی محلات)،
سیدخلاق میرنیا هریکنده ای – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
ولیمحمد محمد فلاح – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور،
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – عضو هیات علمی گروه اصلاح نهال و بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مصرف میزان مناسب نیتروژن و همچنین تقسیط آن در چند مرحله می تواند در کاهش تلفات آن موثر باشد. این تحقیق برای بررسی اثر نوع واریته برنج در جذب نیترو ژن توسط دانه ، کاه و ریشه در مراحل مختلف رش د و همچنین تقسیط نیترو ژن و مقایسه آن با روش رایج کشاورز می باشد. بدین منظور آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٦ تیمار نیترو ژن (۰، ۲۳، ۴۶، ۶۹، ۹۲ و ۱۱۵ کیلوگرم در ه کتار نیترو ژن خالص ) ازمنبع اوره در سه تکرار و دو واریته ساحل (جدید) و خزر (قدیمی) برنج انجام شد . داده ها نشان دادندکه میزان جذب نیتروژن در ریشه وکاه در مراحل پنجه زنی فعال ، تشکیل سنبله جوان و هنگام برداشت در واریته ساحل نسبت به خزر در تمام سطوح کودی بیشتر بوده و اختلاف معنی دار داشت . همچنین تقسیط کود در سه مرحله نسبت به تقسیط آن در دو مرحله ، باعث افزایش جذب نیتروژن در دو واریته شد ولی افزایش در واریته ساحل نسبت به خزر در ریشه و کاه و شلتوک در سطح ١% اختلاف معنی داری داشت.