سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ایرج اله دادی – استادیار مجتمع آموزشی عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – استادیار مجتمع آموزشی عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
علی معماری – دانشجوی کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
ابوالفضل ابراهیمی – سازمان بازیافت و تبدیل موادشهرداری تهران

چکیده:

جهت بررسی اثرات کمپوست زباله بر رشد و عملکرد چهار گیاه زراعی و خصوصیات خاک در منطقه ورامین آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و پنج تیمار کودی (شامل صفر، ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ تن کمپوست در هکتار) برای سه گیاه بهاره ذرت، آفتابگردان و ماش و یک گیاه پاییزه، جو در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزشیعالی ابوریحان طی دو سال زراعی ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه باافزایش کاربرد کمپوست در خاک میزان ارتفاع، وزن خشک و عملکرد هر سه گیاه افزایش یافت و تاثیر معنی داری بر درصد پروتئین ماش و درصد روغن آفتابگردان نداشت. با توجه به نتایج گروه بندی تیمارها مشاهده شد که با کاربرد ۴۵ تن کمپوست در هکتار می توان به نتایج مطلوب مورد نظر دست یافت. با بررسی عملکرد دانه جو نیز تیمار ۶۰ تن کمپوست در هکتار با ۴۰۲۳ کیلوگرم دانه در هکتار بالاترین عملکرد را نسبت به سایر تیمارها داشت. همچنین بررسی تاثیر کاربرد کمپوست بر خاک نیز نشان داد که عناصر کلسیم، پتاسیم، منیزیم و فسفر قابل استفاده گیاهان و همچنین درصد مواد آلی، pH و EC خاک نسبت به کاربرد کمپوست عکس العمل نشان داده و با افزایش کاربرد آن در داخل خاک افزایش یافتند.