سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ایرج اله دادی – استادیار مجتمع آموزش عالی ابوریحان – دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – استادیار مجتمع آموزش عالی ابوریحان – دانشگاه تهران
علی معماری – دانشجوی کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی ابوریحان – دانشگاه تهران

چکیده:

تولید موفقیت آمیز محصولات کشاورزی مستلزم وجود خاک مناسب و مقدارکافی عناصر غذایی و قابل استفاده گیاه می باشد. نگاه تک بعدی به این مهم موجب استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی در اراضی زراعی شده و در نتیجه اثرات مخربی از قبیل کاهش نفوذپذیری آب در خاک، افزایش وزن مخصوص ظاهری، محدودیت رشد ریشه و در نهایت کاهش رشد را در پی داشته است. کودهای آلی و شیمیایی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و برای ایجاد شرایط مناسب رشد گیاهان به هر دو نوع کود نیاز می باشد.
بررسی های انجام شده در این زمینه نشان داده است که کودهای آلی نه تنها فاقد عوارض نامطلوب یاد شده می باشند، بلکه می توانند موجب افزایش هوموس خاک و نگهداری آن در سطحی مناسب شوند. به عبارت دیگر کودهای آلی به صورت غیر مستقیم هوموس خاک را افزایش می دهند(۲). بر اساس نظر برخی از محققین در سیستم های کشاورزی کیفیت خاک شامل pH خاک، محتوای عناصر غذایی و معنوی، میزان آب و ترکیب اتسمفر خاک و عوامل زنده موجود در آن میباشد، کمپوست رسیده وقتی که به خاک افزوده شود به طور مستقیم اکثر عوامل فوق را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش چگالی ظاهری و افزایش تخلخل کل در بین طیف گسترده ای از بافت خاک ها می شود(۴، ۳و۶) . از سوی دیگر مساله شهرنشینی و متعاقب آن انباشت زباله به معضل بزرگی در شهرهای بزرگ و صنعتی تبدیل شده که یکی از راه حل های زیست محیطی آن تبدیل بخش آلی زباله شهری به کود کمپوست و استفاده از آن در اراضی کشاورزی میباشد.