سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا حضوری – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف از تعیین شاخص های فیزیولوژیک رشد ، تفسیر و تشریح چگو نگی واکنش گیاهان به شرایط محیطی معین است . استفاده از درجه روز رشد (GDD) به جای تقویم زمانی برای تخمین طول مراحل فنولوژیک، معتبرتر خواهد بود. در این آزمایش که به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن در تاریخ کاشت های مختلف بر شاخص های فیزیولوژیک رشد در سیب زمینی رقم آگریا اجرا شد، از طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار استفاده گردید. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت ( ۱۵، ۲۵ اردیبهشت و ۴ خرداد) و سطوح مختلف نیتروژن ( ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ گیلوگرم در هکتار) بودند. در طی ۷ مرحله نمونه برداری در طول دوره رشد ، ماده خشک و شاخص سطح برگ گیاه سیب زمینی تعیین گردید . نتایج حاکی از تجمع حداکثر ماده خشک در ۸۵۱٫۵ درجه روز رشد به ازای تاریخ کاشت و مصرف سطوح کودی مختلف بود که حداکثر ماده خشک در سطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد . حداکثر LAI نیز با دریافت ۴۱۹٫۵ درجه روز رشد در تاریخ کاشت اول و در سطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد همچنین نتایج نشان می دهد که با مصرف مقدار کمتر کود نیتروژن و با تاخیر در زمان کاشت، زمان به حد اکثر رسیدن LAI به تاخیر می افتد.