سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین کاظمی پشت مساری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران
همت الله پیردشتی – استادیار مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
محمد علی بهمنیار – دانشیار مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
محمد علی احمدی شاد – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر و نحوه کاربرد سولفات روی بر عملکرد و تجمع عناصر میکرو شامل Cu ،Zn ،Fe و Mn در دانه لوبیا (Phaseolus vulgaris L) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۸۵ انجام شد . عامل مقادیر کود سولفات روی شامل ۴ سطح ( ۱۰ ، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک ) و فرم های کاربرد کود در سه سطح (کاربرد خاکی ، آغشته کردن با بذر و اسپری کردن ) در نظر گ رفته شد . نتایج نشان داد که بالاترین مقدار Zn بذرا در مقادیر ۲۰ و ۴۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک به دست آمد . در این آزمایش هیچ کدام از عوامل اثر معنی داری بر تجمع Cu و Mn نداشت . بر طبق اثرات متقابل بین مقادیر Zn و نحوه کاربرد آن ، بالاترین مقدار Fe بذر هنگامی مشاهده شد که ۴۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک سولفات روی به صورت اسپری برگی استفاده شد . مقدار پروتئین بذر هنگا می که مقادیر Zn از ۲۰ تا ۴۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک افزایش یافت ثابت بود . با افزایش سطوح کود سولفات روی مقدار عملکرد دانه در بوته تا حدی روندی افزایشی داشت به طوری که در سطوح ۳۰ و ۴۰ میلی گرم در کیلوگرم بیشترین مقدار آن به دست آمد.