سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قاسمی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر آقاکوچک – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در تحقیق حاضر به منظور تعیین ضریب مقاومت افزون (?) قابهای دارای اتصالات خورجینی سه نوع سیستم ساختمانی در نظر گرفته شد: ۱- قابهای مهاربندی نشده دارای اتصال تقویت شده (صلب) خورجینی ۲- قابهای مهاربندی شده دارای اتصال متداول خورجینی ۳- قابهای مهاربندی شده دارای اتصال قیچی‌سان خورجینی. سه نوع قاب با تعداد طبقات چهارطبقه، شش طبقه و هشت طبقه در نظر گرفته شد. به منظور محاسبه ضریب مقاومت افزون از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی (پوش اُور) و دینامیکی غیرخطی استفاده گردید. تغییر مکان نسبی طبقه‌ای h 3% برای قابهای دارای اتصال صلب و h 1% برای قابهای مهاربندی شده به عنوان تغییر مکان نهایی در نظر گرفته شد. مقادیر متوسط ضریب کاهش در اثر شکل‌پذیری برای قابهای دارای اتصال متداول خورجینی، قابهای دارای اتصال قیچی‌سان خورجینی‌ و قابهای دارای اتصال صلب به ترتیب برابر ۶۲۶/۱،۶۵۵/۱و ۰۳۳/۲ بدست آمد. مقادیر متوسط حاصلضرب ضریب مقاومت افزون و ضریب تنش مجاز?*Y) ) برای قابهای ذکر شده در بالا به ترتیب برابر۳۴۵/۳، ۱۷۰۴/۳ و ۰۰۲۲/۳ به دست آمد. مقادیر متوسط ضریب رفتار (R) برای قابهای فوق به ترتیب برابر ۴۲۵۹/۵، ۲۴۴/۵ و ۲۰۸/۶ به دست آمد.