سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم سهرابی – منطقه ۸ عملیات انتقال گاز فوق لیسانس مهندسی شیمی- مهندسی فرایند
امین سالم – دکترای مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی و معدنی
نقی پروینی احمدی – دکترای مهندسی مواد – مهندسی سطح

چکیده:

عوامل مهم خاک که در خوردگی خارجی لوله های گاز مؤثرند شامل رطوبت، مقاومت ویژه، نوع و غلظت نمک های محلول Ph، پتانسیل اکسید احیا میباشند. در این مقاله اثر مقدار مقاومت ویژه چهار خاک مختلف بر خوردگی لوله فولادی API-5LX46 بررسی شده و همچنین تأثیر ترکیب شیمیایی خاک (غلظت آنیونهای کلرید و سولفات ) مورد بحث قرار گرفته است. اندازه گیری سرعت خوردگی با استفاده از روش کاهش وزن و نیز روش پلاریزاسیون خطی انجام گرفته است. نتایج بدست آمده از آنالیز شیمیایی خاک نشان میدهند که با افزایش غلظت آنیون های کلرید و سولفاتهدایت الکتریکی محلول خاک افزایش و مقاومت ویژه خاک کاهش یافته است و در نتیجه شدت جریان خوردگی افزایش مییابد. نتایج آزمایش کاهش وزن بیانگر این مطلب است که اتلاف وزنی و سرعت خوردگی نمونه فولادی با افزایش مقاومت ویژه کاهش مییابد. همچنین بررسی داده های روش پلاریزاسیون نشان میدهند که با افزایش مقاومت ویژه خاک، دانسیته جریان خوردگی و سرعت خوردگی کاهش و مقاومت پلاریزاسیون افزایش مییابند. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از هر دو روش میتوان پارامترهایی مانند چگالی جریان خوردگی، مقاومت پلاریزاسیون و مقاومت ویژهخاک را به عنوان پارامترهای کلیدی در تخمین خورندگی خاک به کار گرفت.