سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی رحیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا بهاروندی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نادر پروین – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش هدف بررسی تاثیر مقدار ذرات آلومینا و دمای تف جوشی برخواصکامپوزیت Al-Al2O3 می باشد به این منظور از پورد آلومینا با اندازه ذرات μm12 و در مقادیر ۵ ، ۱۰ و ۲۰ درصد وزنی استفاده شد. این کامپوزیت به روش متالورژی پودر و با اعمال فشار یکطرفه به میزان ۴۴۰MPa ساخته شد. تف جوشی در دمای ۵۰۰ و ۵۵۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۴۵ دقیقه انجام گرفت با افزایش مقدار آلومینا از (۲۰-۰) درصد وزنی، سختی و مقاومت به سایش افزایش می یابد اما چگالی نسبی کاهش یافته و استحکام فشاری و تنش تسلیم، ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد افزایش دمای تف جوشی باعث افزایش چگالی، سختی، تنش تسلیم و استحکام فشاری و کاهش تخلخل و منسجم شدن ریزساختار می شود. اندازه دانه های ریزساختار و یکنواختی توزیع تقویت کننده در زمینه با افزایش مقدار آلومینا کاهش می یابند.