سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی محمدی مهر – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
امیرحسین رحمتی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشا
علی قربان پورارانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی، ارتعاشات محوری نانو میله الاستیک تحت تاثیر شرایط الکتریکی و گرمایی بررسی میگردد. معادلهی تنش-کرنش برای نانو میله تحت بارهای الکتریکی و گرمائی با در نظر گرفتن اثر مقیاس کوچک بدست میآید. پس از آن توزیع دمای نانو لوله با استفاده از شرایط مرزی و معادله هدایت گرمایی برای حالت پایدار محاسبه شده، همچنین تغییرات میدات الکتریکی بر اساس معادله ماکسول بدست میآید. سپسنیروی محوری برحسب کرنشمحوری، تغییرات میدان الکتریکی و توزیع دما بدست آمده، که با جایگذاری در معادله حرکت، فرکانس طبیعی نانو میله تحت تاثیر اثر مقیاس کوچک و بارهای الکتریکی برای شرایط مرزی دو سر گیردار و یک سر گیردار- یک سر آزاد محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که فرکانس طبیعی با افزایش نسبت ثوابت پیزوالکتریک به دی الکتریک افزایش مییابد.