سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی عسکری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مرتضی احمدی – استادیار بخش معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

مقاومت برشی توده سنگ، سطوح درزه و ناپیوستگی ها در تحلیل پایداریهای شیروانی های سنگی و سایر سازه هایی که در سنگ طراحی و اجرا می شوند اهمیت زیادی دارند. بنابراین درک مجموعه عوامل موثر بر مقاومت برشی ناپیوستگیها که بلوک را از هم جدا می سازند، ضروری به نظر می رسد. یکی از راههای تخمین مقاومت برشی درزه استفاده از فرمول تجربی بارتون مییکی از پارامترهای موجود در این رابطه می باشد. در این تحقیق آزمایشات برش مستقیم بر روی نمونه باشد. ضریب زبری درزه(JRC)یکی از پارامترهای موجود در این رابطه می باشد. در این تحقیق آزمایشات برش مستقیم بر روی نمونههای دارای درزه های مصنوعی دندانه ای شکل انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تعداد ۱۶ نمونه ۱۵ با ×۱۵×۱۵cmبازوایای زبری i=30 وi=40و طول پایه cm2 و ۴CMساخته شده است. نمونه ها تحت چهار تنش قائم مختلف مورد برش قرارو گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده معلوم شده است که همیشه با افزایش مقیاس مقدار زبری و مقاومت برشی درزه کاهشنمی یابد و در بعضی مواقع ممکن است نقش مقیاس بر عکس یا بی تاثیر باشد. مشخص شده است که مقدار JRC به زاویهدندانه ها(i) بستگی دارد و با کاهش آن مقدار JRC دندانه ها می باشد. این i کاهش می یابد. بنابراین تاثیر مقیاس بر روی زاویهموضوع با استفاده از رابطه تس و کرادن (Tse and Cruden) نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. یگ الگو مناسب برای انتخابنمونه که به مقیاس بستگی ندارد، پیشنهاد شده است.