سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد عبدالحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – استادیار آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسین فرشی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اثر اشل زبری بر روی ساختار جریان از مهمترین عوامل موثر در اعتبار یا عدم اعتبار قوانین توسعه یافته در هیدرولیک رودخانه می باشد. عمده مطالعات انجام شده در این زمینه محدود به اشل زبری کوچک یعنی h>d50>15 می باشد که در آن عمق جریان به طور قابل توجهی از قطر مشخصه بستر رودخانه یا کانال بزرگتر می باشد. در حالیکه برای اشل بزرگ یعنی h/d50<4 مطالعه در رابطه با ساختار جریان و مشخصات توربولانس کمتر گزارش شده است. در این مطالعه اثر اشل زبری بزرگ و کوچک برای ذره رسوب، با اندازه قلوه سنگ d50=80mm و شن d84=34/3mm بر روی ساختار جریان و اعتبار قانون دیوار مورد مطالعه قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده قانون دیوار در بخش داخلی لایه مرزی در هر دو اشل معتبر بوده و لذا تعیین تنش برشی بستر بر اساس این قانون برایهر دو اشل به نتایج مطلوبی منتهی می شود. از طرف دیگر تاثیر اشل زبری بر روی تنش برشی بستر در جریان تند شونده بیشتر از جریان کند شونده می باشد.