مقاله اثر مكمل هاي ويتاميني معدني بر فشار اكسايشي و پاسخ IL-6 و TNF-&#945 در يك دوره تمرين سنگين شنا در دختران شناگر نخبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۰۹ تا ۴۱۷ منتشر شده است.
نام: اثر مكمل هاي ويتاميني معدني بر فشار اكسايشي و پاسخ IL-6 و TNF-&#945 در يك دوره تمرين سنگين شنا در دختران شناگر نخبه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيتوكين
مقاله فشار اكسايشي
مقاله شناگران
مقاله مكمل هاي ويتاميني معدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو سحر
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر مكمل هاي ويتاميني معدني بر فشار اكسايشي و پاسخ سيتوكين هاي سرم (IL-6 و TNF-a) پس از يك دوره تمرين سنگين شنا در دختران شناگر نخبه بود. ۲۴ دختر شناگر نخبه به طور داوطلبانه در اين مطالعه شركت كردند. آزمودني ها به طور تصادفي به دو گروه تجربي (مصرف كننده مكمل ويتاميني معدني) و يك گروه شاهد (مصرف كننده دارونما) تقسيم شدند. هر دو گروه در برنامه تمرين شناي يك ماهه (۳ بار در هفته براي ۴ هفته) شركت و در هر جلسه حدود ۵/۳ تا ۴ كيلومتر شنا كردند. نمونه خوني قبل و پس از دوره تمرين براي ارزيابي سيتوكين هاي التهابي فاكتور نكروزدهنده تومور آلفا (TNF-a) (فاكتور نكروزدهنده توموري آلفا و اينترلوكين (IL-6) 6 مالون دي آلدئيد(MDA)  گرفته شد. ركورد ۱۰۰ متر شناي كرال سينه نيز قبل و پس از دوره تمرين اندازه گيري شد. يافته هاي مطالعه نشان داد كه ميزان سيتوكين هاي التهابي در گروهي كه مكمل ويتاميني معدني مصرف مي كردند، كاهش يافت (p=0.04). مقدار MDA نيز در اين گروه كاهش يافت اما اين كاهش معني دار نبود. در مقايسه بين گروهي نيز تغيير معني داري يافت. گونه هاي واكنش پذير اكسيژن (ROS) (بين گروهي و درون گروهي) نيز تغيير معني داري نداشت. مجموع يافته هاي مطالعه تحقيق نشان داد كه در توليد سيتوكين هاي التهابي ناشي از ورزش موثر هستند. هم چنين مصرف مكمل هاي آنتي اكسيداني نقش موثري در كاهش توليد سيتوكين هاي ناشي از ورزش دارند.