مقاله اثر ممانعت کنندگي عصاره سير بر رشد باکتري هاي سالمونلا تيفي موريوم و شيگلا ديسانتري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۶ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثر ممانعت کنندگي عصاره سير بر رشد باکتري هاي سالمونلا تيفي موريوم و شيگلا ديسانتري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره سير
مقاله سالمونلا تيفي موريوم
مقاله شيگلا ديسانتري
مقاله حداقل غلظت ممانعت کنندگي
مقاله حداقل غلظت ميکروب کشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوريگانه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زاده هاشم الهام
جناب آقای / سرکار خانم: فرخنده طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: صديق آرا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: صباح سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه استفاده از عصاره هاي گياهي به عنوان افزودني ضد ميکروبي نقش مهمي در حفظ کيفيت مواد غذايي دارد. سير از جمله گياهاني است که با بررسي هاي بيوشيميايي تاثيرات ضد ميکروبي آن به اثبات رسيده است. هدف از اين تحقيق، ارزيابي اثر غلظت هاي مختلف عصاره حاصل از پودر سير و عصاره حاصل از قرص سير در شرايط يکسان، بر باکتري هاي سالمونلا تيفي موريوم و شيگلا ديسانتري مي باشد.
مواد و روش ها: به منظور انجام اين بررسي، سير تازه از منطقه همدان و قرص سير از شرکت داروسازي کوثر تهيه گرديد. حداقل غلظت ممانعت کنندگي و حداقل غلظت ميکروب کشي عصاره حاصل از پودر سير و قرص سير بر رشد دو ميکروارگانيسم به روش استاندارد لوله اي اندازه گيري شد.
نتايج: حداقل غلظت ممانعت کنندگي، عصاره حاصل از پودر سير بر ميکروارگانيسم هاي آزمايش شده ۱۲٫۵ ميلي گرم بر ميلي ليتر و حداقل غلظت کشندگي آن ۲۵ ميلي گرم بر ميلي ليتر حاصل شد، در حالي که حداقل غلظت ممانعت کنندگي عصاره حاصل از قرص سير بر رشد اين ميکروارگانيسم ۴۰ ميلي گرم بر دسي ليتر و حداقل غلظت کشندگي آن ۸۰ ميلي گرم بر دسي ليتر به دست آمد. طبق نتايج اخذ شده، عصاره سير از رشد هر دو باکتري به صورت يکسان ممانعت نموده، اما حداقل غلظت ممانعت کنندگي عصاره حاصل از پودر سير به مراتب قوي تر از عصاره حاصل از قرص سير مي باشد (۳٫۳ برابر).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از اين بررسي و ساير گزارشات موجود در اين زمينه، استفاده از اين عصاره در سيستم هاي نگهدارنده موادغذايي، براي جلوگيري از آلودگي هاي ميکروبي و بيماري هاي ناشي از آن ها مفيد خواهد بود.