مقاله اثر منابع مختلف كود نيتروژن بر عملكرد و کيفيت گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر منابع مختلف كود نيتروژن بر عملكرد و کيفيت گندم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع نيتروژن
مقاله گندم
مقاله راندمان جذب نيتروژن و راندمان جذب کود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورقلي پور فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: باقري يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که نيتروژن نقشي چشمگير در توليد فرآورده هاي کشاورزي مناطق خشک و نيمه خشک ايفا مي نمايد، انتخاب نوع و مقدار مناسب کودهاي حاوي اين عنصر براي توليد اپتيمم محصول الزامي است. لذا به منظور بررسي اثر سه نوع کود نيتروژنه بر عملکرد کمي و کيفي گندم پيشتاز، آزمايشي مزرعه اي در ايستگاه تحقيقات خاک و آب کرج در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از: T1– شاهد (بدون مصرف نيتروژن)؛ – T2 اوره با پوشش گوگردي (SCU)؛ -T3 نيترات آمونيوم و -T4 اوره. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار، اجرا شد. مقدار مصرف نيتروژن ۱۸۰ کيلوگرم در هکتار بود. با كاربرد كود نيتروژنه عملكرد دانه گندم به صورت معني داري نسبت به شاهد، افزايش يافت. بيشترين عملكرد دانه در نتيجه کاربرد نيترات آمونيم به دست آمد و اختلاف آن با شاهد و SCU در سطح ۵ درصد معني دار بود. با كاربرد SCU نيز عملكرد دانه به صورت معني داري نسبت به شاهد افزايش يافت. تفاوت بين دو تيمار نيترات آمونيوم و اوره معني دار نبود. از لحاظ غلظت نيتروژن دانه، بيشترين مقدار مربوط به کاربرد نيترات آمونيم بود كه با تيمارهاي ديگر، اختلاف معني داري در سطح ۵ درصد داشت. از لحاظ غلظت فسفر، پتاسيم و روي اختلاف معني داري بين تيمارهاي مختلف، وجود نداشت. بيشترين راندمان جذب نيتروژن، مربوط به نيترات آمونيوم بود. هر کيلوگرم نيتروژن در تيمار دوم ۷/۱۸ کيلوگرم دانه و در تيمار سوم ۸۲/۲۹ کيلوگرم دانه توليد نمود که اين مي تواند به دليل عملکرد بيشتر، جذب بيشتر نيتروژن و مقدار بازيافت بيشتر نيتروژن در تيمار سوم باشد. بين جذب نيتروژن و عملکرد دانه رابطه مثبتي وجود داشت. با افزايش جذب نيتروژن جذب عناصر فسفر، پتاسيم، آهن، روي، مس و منگنز افزايش يافت. در شرايطي مشابه اين آزمايش کود SCU  استفاده شده، نمي تواند تمام نياز نيتروژنه گندم زمستاني را تامين کند و جايگزين اوره يا نيترات آمونيم گردد.