مقاله اثر منابع نيتروژن بر عملکرد، ترکيب اسيدهاي چرب و ميزان عناصر ريزمغذي دانه ارقام پرمحصول کلزا (.Brassics napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۸۷ تا ۴۰۱ منتشر شده است.
نام: اثر منابع نيتروژن بر عملکرد، ترکيب اسيدهاي چرب و ميزان عناصر ريزمغذي دانه ارقام پرمحصول کلزا (.Brassics napus L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله منابع نيتروژن
مقاله اسيدهاي چرب
مقاله عناصر ريزمغذي و گلوکوزينولات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي راد معرفت
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي سروستاني زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصيات مرفولوژيک در ارقام زمستانه کلزاي سازگار با مناطق سرد و خشک ايران و تعيين ارقام پرمحصول، آزمايش مزرعه اي در سال هاي زراعي ۱۳۸۶– ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷– ۱۳۸۶ در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان مرکزي، اراک واقع در عرض جغرافيايي ۳۴ درجه و ۵ دقيقه شمالي و طول جغرافيايي ۴۹ درجه و ۴۲ دقيقه شرقي و ارتفاع ۱۷۷۵ متر از سطح دريا اجرا شد. در اين آزمايش ۱۵ رقم زمستانه کلزا در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که ارقام ليکورد (۲۸۹۵ کيلوگرم در هکتار)، مودنا (۲۸۶۰ کيلوگرم در هکتار) و اوکاپي (۲۱۳۹ کيلوگرم در هکتار) به ترتيب در مقايسه با ساير ارقام عملکرد دانه در هکتار بالاتري را داشتند. به منظور بررسي اثر منابع آلي و شيميايي نيتروژن بر عملکرد، ترکيب اسيدهاي چرب و ميزان عناصر ريزمغذي دانه ارقام پرمحصول کلزا در سال زراعي ۱۳۸۸– ۱۳۸۷ در همان منطقه آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار انجام شد. تيمارها شامل ارقام کلزا داراي سه سطح V1(اوکاپي ، V2 (مودنا) و V3 (ليکورد) و منابع نيتروژن (بر مبناي ۱۵۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار) در سه سطح N1 (آزوکمپوست)، N2 (50% آزوکمپوست+۵۰% اوره) و N3 (اوره) بودند. در اين آزمايش، ليکورد بيشترين عملکرد دانه (۳۴۷۹ کيلوگرم در هکتار)، گلوکوزينولات (۶٫۹ ميکروگرم بر کيلوگرم)، اسيدهاي چرب استئاريک (۲٫۲%) و لينولنيک (۱۷٫۲%)، ميزان عناصر ريزمغذي آهن (۳۶۵٫۶ قسمت در ميليون)، روي، مس (۵٫۹ قسمت در ميليون) و منگنز (۱۸۲٫۵ فسمت در ميليون) را داشت. تغذيه تلفيقي از نظر عملکرد دانه (۳۵۱۱٫۵ کيلوگرم در هکتار)، محتوي عناصر ريزمغذي نظير مس (۵٫۹ قسمت در ميليون) و منگنز دانه (۱۷۹٫۷ قسمت در ميليون) بر تيمارهاي ديگر برتري نشان داد. نتايج نشان داد که با افزايش عملکرد دانه، کيفيت روغن کلزا کاهش يافت. در اين تحقيق تيمار آزوکمپوست کيفيت روغن را افزايش داد ولي تغذيه تلفيقي و رقم ليکورد از نظر عملکرد دانه نسبت به ديگر تيمارها برتري داشت.