سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهرداد شهابیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب
سیداسماعیل حسینی – کارشناس شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران
محمدرضا تک سخن – کارشناس شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران

چکیده:

کاهش تولید برگ توت به علت کمبود پتاسیم کاملا محسوس است به طوری که این کاهش در هندوستان ۱۲ درصد گزارش شده است. طبق گزارش فائو میزان مصرف کودهای شیمیایی ازته، فسفره و پتاسه در توتستان ها در ژاپن وروسیه به نسبت ۱-۱-۲- بوده و مقدار آهک به میزان یکتن در هکتار است. در ژاپن هر ساله ۱۰- ۷/۵ تن در هکتار نیز از کودهای آلی و کمپوست که شامل کاه و کلش و شاخه و برگ توت و بقایا و فضولات کرم ابریشم می باشد استفاده می شود. در چین مقدار کود با توجه به تولید تخم نوغان و یا تولید ابریشم خام متفاوت بوده به طوری که برای پرورش کرم ابریشم، به منظور تولیدد ابریشم خام، مقدارمصرفکودشیمیایی ازته، فسفره و پتاسه به ترتیب ۳۱۵ – ۱۳۵ – ۲۲۵ کیلوگرن در هکتار و به منظور تولید تخم نوغان به نسبت ۵- ۳-۴- یعنی ۳۰۰-۱۸۰-۲۴۰ کیلوگرم در هکتار است. در ایران نسبت کود ازته ، فسفره و پتاسه ۶-۳-۴ یعنی به میزان ۳۰۰-۱۵۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار می باشد.
Jianrong و همکاران (۱۹۹۵) در چین با کاربرد سطوح مختلف پتاسیم (۰، ۱۵۰، ۹۰ و ۱۳۵ کیلوگرم در هکتار K2O) بر روی توت دریافتند که پتاسیم سبب افزایش رشد درختان توت گردیده است و از طرف دیگر درختان تیمار شده با پتاسیمیکنواختی رشد بیشتری داشته و از شاخه های بلندتربا برگهای سبزتر، تازه تر و بزرگتر برخوردار می باشند. از طرف دیگر پتاسین سبب بهبود خصوصیات کیفی برگهای توت گردیده و برگهایی که ازپتاسیم بیشترینیز بوده اند . برخوردار بودند، دارای پروتئین بیشتری نیز بودند (میازن بالای پتاسیم برگ سبب افزایش تولید پروتئین می گردد). بیشترین عملکرد از تیمار ۱۳۵ در هکتار K2O به میزان ۲۸کیلوگرم در هکتارحاصل شد که نسبت به شاهد ۳۳ درصد افزایش عملکرد داشت.
Rangasamy , Shankar (1999) با بررسی تاثیر ازت و پتاسیم در عملکرد و کیفیت برگ توت در چهار منطقه هندوستان دریافتند که بهترین نتیجه از تیمار کاربرد ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار N بعلاوه ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار K2O بدست آمد که اختلاف معنی دار با سایر تیمارها نشان داد.
Shankar , Maibaum (2000) بامقایسه تاثیر دو منبع کودی سولفات و کلرید پتاسیم بر روی توت در هندوستان دریافتند که ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار K2O از منبع سولفات پتاسیم نتیجه بهتری نسبت به تیمار ۱۲۰ کیلوگرم K2O ازمنبع کلرید پتاسیم داشته است که این اختلاف را ناشی از مصرف سولفات و اثر آن در افزایش تعداد شاخه، طول شاخه و تعداد برگها در گیاه دانستند.